Vaka Analizi İle Eğitim Ve Adli Muhasebe Alanında Bir Uygulama

Author:

Number of pages: 398-417
Year-Number: 2017-13

Abstract

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000’li yılların başlarında yaşanan Enron ve WorldCom gibi muhasebe skandalları; muhasebede hile, etik, denetim, vb. gibi pek çok kavramı gündeme getirmiş, Sarbanes Oxley ve Muhasebe Standartları gibi pek çok yasa ve düzenlemeye neden olmuştur. Bahsi geçen skandallardan sonra dünya genelinde etik ve adli muhasebe alanlarında pek çok çalışma yapılmıştır. Ayrıca bu tür skandallar sonucu etik, denetim ve hile olgularına muhasebe eğitiminde daha çok yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmış ve bu alanlarda pek çok üniversitenin ilgili bölümlerinde müfredata yeni dersler eklenmiştir. Bu çalışmanın amacı, lisans derslerinde genel muhasebe dersi alan öğrencilerin muhasebede etik ve hile denetimi konularında bilgilendirilmesi aşamasında vaka analizi üzerinden işlenen dersler ile vaka analizi kullanılmadan işlenenen dersler arasında konunun anlaşılması bakımından bir fark olup olmadığının incelenmesidir. Bu amaçla Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde bir uygulama yapılmıştır. Uygulama sonrası yapılan anketler SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda örnek vakalar kullanılarak ders anlatılan öğrencilerin özellikle muhasebe hilelerinin ekonomik etkileri ile ilgili ifadelere ilişkin yanıtlarında pozitif yönlü bir fark olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Accounting scandals such as Enron and WorldCom in the United States in the early 2000s have brought up to the agenda many concepts such as fraud, ethics, auditing, etc. and caused many laws and regulations such as Sarbanes Oxley and Accounting Standards. After the scandals, a lot of studies have been done in ethics and forensic accounting all over the world. In addition, these types of scandals resulted in the conclusion that ethics, auditing and fraud issues should be given more place in accounting education, and new courses have been added curriculums of the related departments in many universities. The objective of this study is to examine whether there is a difference in the understanding of the ethics, fraud and auditing subjects between the lessons that are processed through the case analysis and the lessons that are processed without the case analysis in the undergraduate level financial accounting course. For this purpose, a survey was carried out at Ordu University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Data were analyzed in the SPSS program. As a result of the research, it was seen that there was a positive difference in the answers of the students who took the case analysis lesson, especially in terms of the answers about the economic effects of the accounting fraud.

Keywords