Havayolu İşletmelerinin Pazar Paylarının Arttırılmasına Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : PAZARLAMA YÖNETİM
Number of pages: 50-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ile sivil havayolu taşımacılığı açısından havayolu firmalarının pazar payının arttırılmasına yönelik rekabetçi açıdan etki eden sebeplerin, stratejik yönetim ve rekabetçi stratejiler açısından incelenerek bunların temel nedenlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiş ve ayrıca sektörde yer alan kuruluşların yöneticilerinin bakış açısına dayalı olarak rekabeti ve pazar payını etkileyen hizmet özelliklerine göre firmaların algısal haritaları çıkartılarak, bu firmaların pazar pozisyonlarının belirlenmesiyle diğer havayollarını ilgili faktörler açısından kıyaslayanabilmeleri amaç edinilmiştir. İlk aşamada havayolu kuruluşları yöneticilerine, firmaların payına etki eden iç ve dış faktörler önem ve performans seviyesine göre dörtlü ölçek’te otuz ve yirmişer adet sorular sorularak havayollarının sektörel ortalama değerlerine göre performans seviyeleri çıkartılmış, daha sonra ise on altı servis karekteristiğine göre, havayollarının beşli likert ölçeğine göre birbirlerini kıyaslayarak yapılan faktör analizi sonucuna göre elde edilen hizmet kalitesi ve fiyat faktörlerine göre havayollarının konumlandırma haritası çıkartılarak firmaların karşılaştımaları yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, firmaların pazar paylarının artırmalarına yönelik devletin üzerine düşen çalışmalar, özel havayollarının yapması gereken çalışmalar ve Türk Havayolları’nın yapması gereken çalışmalar olduğu belirlenerek öneriler halinde sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the reasons that affect the competitiveness of airline companies in terms of civil aviaition transportation in terms of strategic management and competitive strategies and to reveal the main causes of them and also based on the point of view the managers of the organizations in the industry, it is aimed to show the perceptual maps of the firms according to the service characteristics that affect the competition and market share and to compare the other airlines with the related factors by determining the market positions of these firms. In the first stage, the managers of airline companies were asked about thirty and twenty questions on quadruple scale according to the importance and performance level of internal and external factors affecting the market share of firms and performance levels were compared with sectoral average values of airlines and then firms are compared by positioning map which is consist of price and service quality dimensions according to the factor analysis results via benchmarking of airlines themselves according to the sixteen service traits in respect to five likert type scale. As a result of the study, it has been determined that the duties which to be done by government, private airlines and Turkish Airlines to increase the market shares of the companies, are proposed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics