Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Aflarının Etkinliğine Yönelik Görüşleri: Sivas İlinde Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 237-248
Year-Number: 2017-14

Abstract

Kamu ihtiyacının en önemli kaynağından birisi kuşkusuz vergilerdir. Ancak mükelleflerce vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesinden dolayı vergi gelirlerinin tahsilinde güçlükler yaşanmakta bu durum ise kamu finansman sorunu beraberinde getirmektedir. Bu sorunu açmak için siyasi otoriteler ekonomik, siyasi, psikolojik, sosyal vb. gerekçelerle vergi afları çıkarmaktadır. Çıkarılan bu aflar, bazı kesimlerce devlet ve mükellefin uzlaşması olarak algılanırken bazı kesimler tarafından ise mükellefleri vergi ile ilgili sorumluluklarından uzaklaştıran unsur olarak görülmektedir. Yine afların vergi uyumu/bilinci üzerine etkileri konusunda da farklı görüşler dile getirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, serbest muhasebeci mali müşavirlerin genel olarak vergi aflarına ve vergi aflarının etkinliğine yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı ve mesleğini fiilen icra eden meslek elemanları üzerinde, Ocak-Şubat 2017 tarihleri arasında 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış bir anket uygulanmıştır. Anketin Cronbach’s Alfa Güvenilirlik Katsayısı, 0,807 olarak bulunmuştur. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 23 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde; frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama ve anlamlılık analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda meslek elemanlarının, vergi aflarına bakışlarının genel olarak olumlu olduğu; vergi aflarının, muhasebe uygulamalarında yasalara uygun davranışı artırarak kaliteli bilgi üretimine ve devletin vergi gelirlerini artırma ve kayıtdışı ekonomiyi azaltma çabalarına olumlu katkılar sağladığı bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Tax is definitely one of the most important sources of public need. However, because of tax liabilities are not fulfilled on time by taxpayers there are difficulties in collecting tax revenues, this situation brings the public financing problem with it. To overcome this problem, political authorities make tax amnesties for economic, political, psychological, social etc. reasons. These amnesties are perceived by some people as a compromise between government and taxpayers, while they are seen by others as a factor that removes taxpayers from responsibility for tax. Again, different opinions are expressed about the effects of amnesties on tax compliance/awareness. The purpose of this study is to determine the opinions of certified public accountants on tax amnesties and the effectiveness of tax amnesties. To achieve this purpose, a prepared 5-point Likert scale was applied in January-February 2017 on certified public accountants who are recorded to Sivas Chamber of Certified Public Accountant and make their profession. SPSS 23 package program was used to analyze the obtained data. In the analysis of the data; frequency, percentage, standard deviation, arithmetic mean and significance analysis techniques. The Cronbach Alpha Reliability Coefficient of the scale was found to be 0.807. As a result of the analysis, it is found that the opinions of the Certified Public Accountant on tax amnesties are generally positive; tax amnesties contributes to producing quality information by increasing compliance with the law in accounting applications and contributes to efforts to increase government’s tax revenue and reduce the informal economy.

Keywords