Türkiye'de Kadın Haklarının Hukuksal Gelişimi

Author:

Number of pages: 207-213
Year-Number: 2017-16

Abstract

Tarihsel süreç içerisinde kadın hakları bir sorun olarak varlığını sürdürmüştür. Uluslararası alanda bu soruna yönelik olarak özellikle 1970’li yıllardan itibaren, ülkeleri bağlayıcı çözüm arayışları içerisine girilmiş olduğu görülmektedir. Bu dönemde çeşitli kadın konferansları düzenlenmiş, kadın haklarına yönelik çeşitli belgeler hazırlanmıştır. Bu doğrultuda kadın – erkek eşitliği ülkelerin anayasalarında yer almaya başlamıştır. Türkiye açısından değerlendirildiğinde, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan modernleşme hareketleri kadınlar açısından önemli olmakla birlikte, esas olarak Cumhuriyet sonrası dönemde atılan adımlar, kadınların toplumsal ve siyasal konumunu değiştirmiştir. Zira bu dönemde, kadınlar seçme ve seçilme hakkını birçok Batı ülkesindeki kadınlardan daha önce elde etmişlerdir. Uluslararası alanda yaşanan dönüşüm, özellikle 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de ivme kazanmıştır. Zira Türkiye CEDAW’ ı onaylamış, ulusal mevzuatta kadın – erkek eşitliğini anayasal güvence altına almıştır. Türkiye açısından gelinen nokta kadın – erkek eşitliği ve kadın hakları için yeterli görülmemektedir. Fakat bir dönüşüm yaşanmakta olduğu önem taşımaktadır. Çalışma kadın hakları adına uluslararası alanda yaşanan dönüşümler ile birlikte, Türkiye üzerinde bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

In the historical process women’s rights has existed as a problem. As for this issue in the international arena, especially from the 1970s, the country has entered into binding solution seems to be seeking. During this period, various women's conferences were organized, various documents were prepared for the rights of women. In this respect, woman– man equality in the constitutions of countries have begun to take place. In terms of Turkey, the modernization movements in the Ottoman Empire, it was important for women, but mainly the steps taken in the aftermath of the Republic, has changed the social and political position of women. Because in this period, women have achieved the right to vote and be elected earlier than women in many Western countries. The transformation in the international arena, especially in Turkey since the 1980s has gained momentum. Because Turkey approved CEDAW, in national legislation woman – man equality has constitutional guarantee. This point in terms of Turkey is not sufficient for the equality of women – man and woman’s rights. But, it is important that a transformation is taking place. This study aims make an assessment on Turkey together with women’s rights on behalf of the transformations in the international arena.

Keywords