Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Akademik Performansları Arasındaki İlişki: Manavgat Myo Örneği

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 77-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, “akademik motivasyon”, “motivasyonun alt boyutları” ile “akademik performans” arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın evrenini Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu 2017-2018 akademik yılı son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise tesadüfi küme örneklemi yoluyla seçilmiş 250 öğrenciden oluşmuştur. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Vallerand’in 1992’de hazırladığı Akademik Motivasyon Ölçeği (AMÖ) kullanılmıştır. Anket verilerinin analizinde SPSS 22.00 paket programından yararlanılmış ve verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik yöntemlerinden faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarında, akademik performans ile “motivasyon” ve “motivasyonun alt boyutları” arasında ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to investigate the relationship between "motivation", "sub-dimensions of motivation" and "academic performance". The universities of the research are the senior students of the Akdeniz University Manavgat Vocational School 2017-2018 academic year. The sample consisted of 250 students selected through random cluster sampling. In this study, Vallerand's Academic Motivation Scale (AMO) was used as a data collection tool. SPSS 22.00 package program was used in the analysis of the questionnaires and factor analysis, correlation and regression analysis were done from the descriptive statistical methods in the analysis of the data. In the analysis results, the relationship between academic performance and "motivation" and "sub-dimensions of motivation" was found.

Keywords