Destinasyon Rekabetçiliğinin Turizm Paydaşlarının Bakış Açısından Değerlendirilmesi: Elazığ İlinde Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 14-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, dünya genelinde turizm hareketleri sürekli ve kararlı bir seyirde artış göstermeye devam etmektedir. Bu seyir ise turizm sektörünü dünyadaki hizmet sektörleri arasında ekonomik değer yaratma bakımdan birinci sıraya taşımış bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu ekonomik büyüklük, yerel ölçekte de destinasyonlar bağlamında bir önem ifade etmektedir. Elazığ ili de bir destinasyon olarak turistik değer taşıyan varlıklara sahip olduğu halde rekabet açısından tatmin edici bir pozisyon alamamaktadır. Bu durumun sebepleri üzerine bir takım kanaatler oluşturabilmek amacıyla, Elazığ ilinde turizm konusunda paydaş kurumlar olan Belediye yöneticileri, İl kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticileri, Fırat Üniversitesi turizm, işletme ve kamu yönetimi akademisyenleri ve özel sektör işletme yöneticileri üzerinde bir anket çalışması yürütülmüştür. Anketler yoluyla elde edilen veriler SPSS programı ile Anova ve T testlerine tabi tutularak bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmanın son bölümünde de bu bulgular ışığında varılan sonuçlar ve uygun görülen öneriler sıralanmıştır.

Keywords

Abstract

Despite all the negativity, the tourism movements around the world continue to increase steadily and decisively. This situation has moved tourism sector to the first place among all the service sector in the world in terms of creating economic value. This emerging economic magnitude is of significance in the context of destinations at the local level. As a touristic destination, Elazığ province does not have a satisfactory position in terms of competition altough it has assets with touristic value. In order to be able to create some convictions on the reasons for this situation, in Elazığ province, a questionnaire study has been carried out on the stakeholders organizations of tourism, municipality managers administrators of Provincial Culture and Tourism Directorate, tourism, business and public administration academicians of Fırat University and private sector business managers. The data obtained through questionnaires were subjected to Anova and T tests with SPSS program. In the last part of the study, the results and appropriate suggestions are listed

Keywords