Kentleşme ve Yoksulluk Bağlamında Sosyal Hizmet Uzmanının Mesleki Rolleri

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 224-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumların iktisadi, siyasi, kültürel ve sosyal hayatlarında ortaya çıkan köklü değişimleri içeren kentleşme süreci, küreselleşmeyle birlikte hayatımıza yenilikler ve kolaylıklar getirmenin yanında göç, suç, eşitsizlik, çarpık yerleşme ve işsizlik gibi birçok sorunun ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Göç, suç, eşitsizlik, çarpık yerleşme ve işsizlik gibi sorunlar ele alındığında temel sebebin yoksulluk olduğu belirtilebilir.Yoksulluk, nedenleri ve sonuçları bakımından incelendiğinde madde bağımlılığı, suç işleme, sokağa itilen çocuklar, aile içi şiddet gibi birçok sorunun temelinde yer aldığı gibi bu sorunların sonuçları itibariyle engellilik, aile parçalanması, suça sürüklenen çocuklar gibi birçok sorunun da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunların çözüme kavuşturulması için sosyal politikalar geliştirilmekte ve sorunların çözümünde sosyal hizmet müdahaleleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada, sosyal hizmet uygulaması sürecinde sosyal hizmet uzmanının mesleki rollerinin ve işlevlerinin tanımlanması, uygulama sürecinin nasıl ilerlemesi gerektiği hakkında bilgi vermesi ve uygulamanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada kentleşme süreci ve yoksulluk kavramı incelenerek bu bağlamda sosyal hizmet uzmanının bağlantı kurucu, savunucu, öğretici, danışman, vaka yöneticisi ve sosyal değişme ajanı gibi rolleri değerlendirilecektir. Kentleşme ve yoksulluk bağlamında sosyal hizmet alanına katkı sağlayacak bu çalışmanın uygulama sürecinde sosyal hizmet uzmanlarına ve multi-disipliner çalışmalarda meslek elemanlarına rehberlik etmesi bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Urbanization process that includes radical changes that occur in society’s economic, political, cultural, and social life with globalization besides bringing innovation and simplicity also brings many problems including immigration, crime, inequality, irregular settlements and unemployment. When problems such as immigration, crime, inequality, irregular settlement and unemployment addressed main cause is to be found is poverty. When poverty is examined in terms of causes and results it is found to be the root of the many problems such as crime, homeless children, domestic violence. Also when looked at the results it causes many problems such as disability, family breakdown and children driven to crime. Social policies and social work interventions are being developed and an important part of resolving problems. At this point, the definition of professional roles and functions of social workers is important for providing information on how the process progress and how the process of social work practice would run in healthy way. In this study, the process of urbanization and the concept of poverty will be examined and in this context the social worker’s connective, advocating, educating, counselling, case manager and social change agent roles will be evaluated. It is thought that in context of urbanization and poverty this study will contribute to social work studies and will be useful in guiding social workers and multi-disciplinary professionals in the implementation of the process.

Keywords