Türk Bankacılık Sektörü’nde Türkiye’deki Kredi Değişimlerinin Analitik Değerlemesi: 2005-2017 Dönemi

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 277-290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sektöründe Türkiye’deki Kredi değişimlerinin analitik değerlemesinin incelenmesi için Türk bankacılık sektörünün kredi hacmini belirleyen faktörlerin bulunması amaçlanmıştır. Araştırmada, 2005-2017 dönemine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veri tabanından temin edilen aylık veriler kullanılmış ve bu veriler, nonlinear least squares (NLS) regresyon tahmin modeli ile analiz edilmiştir. Öncelikle, serilerin durağanlık yapıları trend etkisinden arındırılmış ve seriler durağan hale getirilmiştir. Bağımlı değişken olan kredi hacmi ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla, Nonlineer Least Squares (NLS) regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Kredi Hacmi (KH) ile Enflasyon (ENF), Kredi Kartı Harcamaları (KKH) ve Tasarruf Mevduatı (TSRFmev) arasında pozitif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki ile Kredi Hacmi ile Merkez Bankası Faiz Gelirleri (MBfaizgeliri) arasında negatif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenler ile kredi hacmi arasında ise istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to find the factors determining the credit volume of the Turkish banking sector in order to examine the analytical evaluation of the credit changes in the Turkish Banking Sector. In the study, monthly data obtained from the Central Bank of the Republic of Turkey for the period 2005-2017 was used and this data was analyzed by nonlinear least squares (NLS) regression prediction model. First, the stationary structures of the series were removed from the trend effect and the series were made stationary. Regression analysis of Nonlinear Least Squares (NLS) was conducted to determine the relationship between the dependent variable, credit volume, and the independent variables. As a result of the study, there is a positive and statistically significant relationship was found between Credit Volume (KH) and Inflation (ENF), Credit Card Expenditures (KKH), Savings Deposit (TSRFmev), and on the contrary, a negative relationship was observed between credit volume and Central Bank Interest Income which is statistically significant. No statistically significant relationship was found between other variables and credit volume.

Keywords