Job Choice In A Fuzzy Environment: According To Ceos, What is The Optimum Entity to Start Profession?

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Business Administration
Number of pages: 39-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş seçimi veya belirli bir mesleği bir kurumda seçmek, problemli bir konudur ve bunu yapmak kolay değildir. Çünkü bir yandan, objektif ve sübjektif kriterler ve iş arayan kişisel tercihleri etkileyen faktörler olarak, öte yandan da; farklı alternatiflerin (işletmelerin veya istihdamın kaynağı) bulunması, bir kişi kendi mesleğine başlamak için nerede bulunacağı konusunda karmaşık hale getirilmiştir. Bu nedenle iş seçimi, çok kriterli karar verme problemidir ve birçok faktörden etkilenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, üç alternatiften (kamu sektörü, özel sektör ve kendi işini kurması) iş seçiminde en uygun olanın beş kritere (ücret düzeyi, iş güvenliği, saygınlık ve toplumdaki itibar, iş ortamı ve esnek çalışma zamanı fırsatı) göre hangi olduğunu belirlemektir. Bu problemi çözmek için, bu makalede iyi bilenen çok kriterli karar verme (MCDM) yöntemlerinden Fuzzy TOPSIS tekniğini kullanılmıştır. Nitekim, bulanık mantığa dayalı uzman sistem iş seçimi sürecinde uygun bir yaklaşımdır; çünkü insan düşüncelerinin sayısal değil, dilsel terim olduğu mantığında geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Konya şehrinde bulunan üç şirketten üç CEO, iş arayana iş seçiminde yardımcı olan karar vericiler olarak seçilmiştirler. Bu yaklaşım iki adımdan oluşturulmuştur. Birinci aşamada, iş seçmek için belirlenen kriterler karar vericiler tarafından ağırlıklandırılmıştır. İkinci adımda, karar vericiler alternatifleri kriterlere karşı ağırlıklandırılmıştır. Bu araştırmanın sonucu, bir iş kurmanın veya kendi işini kurmanın, iş seçimi sürecinde en uygun alternatif olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Job choice or choosing a specific profession in an entity is something problematic issue and is not easy to do it. Because, on the one hand, objective and subjective criteria and a job seeker’s personal preferences as affecting factors, on the other hand, availability of different alternatives (entities or source of employment), have made it more complicated for a person to make choice where to start his/her profession. As result, job choice is a multi-criteria decision making problem, which means it can be affected by many factors. Therefore, the main objective of this study is to determine which entity is the optimal one for the job choice from the three alternatives (public sector, private sector and one’s own business) against five criteria (level of wage, job security, respectability and reputation in the society, job environment and flexible working time opportunity). To solve this problem, this paper used Fuzzy TOPSIS technique, which is one of the well-known Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods. In fact, expert system based on the fuzzy logic is suitable approach for the job choosing process since it has been developed on the logic that human thoughts are not numbers, but linguistics terms. In this paper, three CEOs from the three companies located in Konya city, are the decision makers to help the job seeker in her/his job choice. This approach is composed of two steps. In step one; the decision makers weighted the criteria for the job choice. In the second step, decision makers weighted the alternatives against the criteria. The result of this research shows that setting up a business or one’s own business is the optimum alternative in job choice process.

Keywords