Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 70-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Elektrik enerjisinin günümüz endüstrisinde, hizmet sektöründe ve toplum hayatında kullanımının oldukça yaygınlaştığı çağımızda, elektrik enerjisinin getirdiği faydaların ve etkilediği ekonomik değişkenlerin araştırılması oldukça önem arz etmektedir. Bu çerçevede elektrik enerjisi tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki birçok akademik incelemeye konu olmuştur. Fakat bu eserlerde elde edilen bulgular farklılık oluşturmuş ve ortak bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu çalışmada elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ekonometrik yöntemlerle test edilmiş ve Johansen eşbütünleşme analizi, hata düzeltme mekanizması ve Granger nedensellik analizlerinden faydalanılarak literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Araştırmalar gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler bağlamında Türkiye ve Avrupa Birliği özelinde incelenmiştir. Avrupa Birliği için 1960-2014 yılları arasında ve Türkiye için ise 1977-2014 yılları arasındaki yıllık frekansta veriler kullanılacak olup, zaman serileri analizi tercih edilmiştir. Ulaşılan bulgular Türkiye ve Avrupa Birliği açısından paralellik oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlar elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu ve uzun dönemde birlikte dengeye geldiklerini göstermiştir. Ayrıca hem Avrupa Birliği için hem de Türkiye için değişkenler arasında elektrik tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine de ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is very important to investigate the benefits of electric energy and the economic variables it influences ın today's age when the use of electric energy in today's industrial, service and community life is becoming very widespread. The relationship between electricity consumption and economic growth has been the subject of many academic reviews in this framework. However, the findings are very different and a common result has not been achieved. In this study, the relationship between electricity consumption and economic growth is tested by econometric methods and it is aimed to contribute to the literature by using Johansen cointegration analysis, error correction mechanism and Granger causality analysis. Researches has focused on developed and developing economies with the example of Turkey and the European Union. For this study, We prefered annual data and time series analysis for the European Union between 1960-2014 and for Turkey between 1977-2014. Findings are parallels in terms of Turkey and the European Union. The results show that there is a cointegration relationship between electricity consumption and economic growth and they are coming long-term equilibrium together. Moreover, both the European Union and Turkey there is uni-directional causal relationship running from electricity consumtion to economic growth.

Keywords