Algılanan Örgütsel Adalet Ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu : İŞLETME ABD-(YÖNETİM ORGANİZASYON)
Number of pages: 89-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde, işletmelerin rekabet avantajını elinde tutarak varlığını sürdürmeye çalışması, işgörenlerin sahip olduğu nitelikler ve örgüte ilişkin algılamaları ile doğrudan ilgili olmaya başlamıştır. Ancak, örgütsel adaletin nasıl algılandığı oldukça önemlidir. Örgütsel adaletle birlikte ulaşılmak istenen, meşru bir yönetsel yapının tesis edilerek işgörenlerin örgüte olan bağlılıklarını özellikle de duygusal bağlılıklarını sağlamaktır. Örgütsel adalet ve duygusal bağlılık ilişkisi ve bunların etkileşimine ilişkin değerlendirmeler, işgörenlerin verimliliğini ve performanslarını etkileyen önemli konulardır. Yukarıda belirtilen her iki konunun araştırılması ve ortaya çıkan sonuçların paylaşılması bu araştırmaya temel teşkil etmiştir. Diğer bir ifadeyle, işgörenlerin örgütlerine ilişkin duydukları bağlılığın, tesis edilen ve ya algılanan örgütsel adaletle ilişkisi araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu bağlamda araştırmanın amacı, işgörenin algıladığı örgütsel adalet ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemek ve işgörenin duygusal bağlılığı üzerinde algılanan örgütsel adaletin ne gibi bir etkisi olduğunu ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında, Adıyaman ili kamu ve özel banka çalışanları arasından 185 işgörenden anket yoluyla veriler toplanmıştır. Çalışmada kullanılan algılanan örgütsel adalet ölçeğinin güvenilirliği (Cronbach’s alpha) %91.6 ve duygusal bağlılık ölçeğinin ise %95.2’dir. Çalışmanın sonucunda, işgören duygusal bağlılığı için algılanan örgütsel adaletin önemli bir etken olduğu ve algılanan örgütsel adalet ile duygusal bağlılık arasında önemli ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In today's fast-paced world of change and development, businesses' efforts to maintain their existence by holding on to their competitive advantage have begun to be directly related to qualities and the perceptions of employees about organization. However, how it perceives organizational justice is very important. It is the desire to be reached together with organizational justice, by establishing a legitimate managerial structure, in order to ensure that the organizational commitment of employees are particularly emotional. The relationship between organizational justice and emotional commitment and their interactions are important issues affecting the efficiency and performance of employees. The investigation of both of the above mentioned issues and the sharing of the results have been the basis of this research. In other words, it is the starting point of research on relations of the emotional commitment of employees to their organizations with their established or perceived organizational justice. In this context, the purpose of the research is to determine the relationship between organizational justice and emotional commitment, which is perceived by employee, and to reveal the effect of the perceived organizational justice on the emotional commitment of employee. Within the scope of the survey, data were collected through questionnaires from 185 public and private bank employees of Adıyaman province. The reliability of the perceived organizational justice scale used in the study (Cronbach's alpha) was 91.6% and the emotional commitment scale was 95.2%. As a result of the study, it has been determined that the perceived organizational justice for the employee's emotional commitment is an important factor, and that there is an important and positive relationship between perceived organizational justice and emotional commitment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics