Gösterişçi Tüketimin Nedenleri Ve Mobilya Firmalarının Gösteriş Üzerine Geliştirdikleri Algı

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Number of pages: 81-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gösterişçi tüketim, tüketimin diğer insanlar tarafından beğeni kazanması ve takdir görmesi üzerine kurulmuş, hedonizme dayalı bir tüketim şeklidir. Gösterişçi tüketimi yönlendiren unsurlar olarak değişen ihtiyaçlar, artan mal ve hizmet çeşitliliği, takdir ve sosyal statü kazanma arzusu, gelir seviyesinin artması ve ani gelir artışları, çevrenin değişimi, lüks kavramı, hedonizm, kapitalizm, moda ve reklam gösterilebilir. Bu tüketim tarzı pozitif ve negatif eleştirilere açıktır. Bu nedenle gösterişçi tüketim yapmak yanlıştır yahut doğrudur demek muammadır. Gösterişçi tüketimde iletişim aracı olarak ürünler kullanılmaktadır. Ürünlerin tüketici ile tüketicilerin ise tükettiklerini göstermek istediği kişilerle kurdukları sembolik ilişkiler mevcuttur. Bu ilişki ürün tasarımlarının verdiği imajlarla alakalıdır. Bu bildiride gösterişçi tüketim incelenerek olumlu olumsuz yönleri eleştirilecek, mobilya sektörünün tasarım boyutunda gösterişli ürünler üzerindeki algısı ele alınarak Kayseri örnekleminde bir saha araştırması yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Conspicuous Consumption is based on gaining appreciation and wining recognition by other people, so it includes hedonism. Elements that direct Conspicuous Consumption are; changing needs, increasing variety of goods and services, desire to gain appreciation and social status, increase in income level and sudden income growth, change of environment, luxury concept, hedonism, capitalism, fashion and advertising. This style of consumption is open to positive and negative criticism. In this case, for the Conspicuous Consumption to say wrong or true is impossible. Products are used as communication tools in Conspicuous Consumption. There are symbolic relations between products-consumers and consumers-the people that consumers want to show what they consume. This relationship is related to the images of product designs. In this paper, the positive and negative aspects will be criticized by examining Conspicuous Consumption. By analyzing perception of furniture sector on flamboyant products in the design, a field research in Kayseri sample will be done.

Keywords