Hizmet Inovasyon Davranışının Geliştirilmesınde Kültürel Ve Sosyal Sermayenin Rolü

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 203-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda kültürel sermaye ve sosyal sermaye kavramları önem kazanmıştır. Çünkü bu iki sermaye kavramının temelinde insan ve insana kaynaklarına yapılan yatırımlar söz konusudur. Kültürel bakımdan kendini geliştirmiş ve sosyal ilişkileri iyi olan girişimciler & insan kaynakları, kendilerinden neler beklendiğini bileceğinden, yeni fikirler geliştirecek ve bu yönde davranışlar sergileyecektir. Bu çalışmanın amacı, kültürel ve sosyal sermayenin hizmet inovasyon davranışı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışma, kültürel ve sosyal sermaye kavramı ile hizmet inovasyon davranışı kavramı arasındaki etkileşimi analiz ederek literatüre kazandırmak açısından önem taşımaktadır. Çalışma kapsamı ve sınırları itibariyle Kırıkkale, Nevşehir ve Kırşehir illerindeki kafe sektöründe faaliyet gösteren girişimciler ve kafe çalışanlarıdır. Veri toplamak üzere kafelerde anket uygulanmış ve 256 kişiden veri toplanmıştır. Değişkenler arasındaki etki, regresyon analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda kültürel sermayenin alt boyutları olan edebi kültür ve ebeveyn danışmanlığının hizmet inovasyon davranışı üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür. Diğer taraftan okul-aile etkileşiminin ve aile desteğinin hizmet inovasyon davranışı üzerinde bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Sosyal sermayenin alt boyutlarından müfredat dışı etkinlikler ve akran etkileşiminin hizmet inovasyon davranışını etkilediği; kültürel aktiviteler ve dini aktivitelerin ise hizmet inovasyon davranışını etkilemediği gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda, bulgulardan hareketle bu konularla ilgilenecek araştırmacılara ve girişimcilere önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In recent years, the concepts of cultural capital and social capital have gained importance. Because the basis of these two capital concepts is investment in human and human resources. Entrepreneurs & human resources who have developed themselves in cultural terms and have good social relations will develop new ideas and behave in this way as they know what to expect from them. The purpose of this study is to examine the impact of cultural and social capital on service innovation behavior. This study is important to gain the literature by analyzing the interaction between the concept of cultural and social capital and the concept of service innovation behavior. Entrepreneurs and café employees working in the café sector of Kırıkkale, Nevşehir and Kırşehir in terms of scope and scope of work. A survey was conducted in the cafes to collect data and 256 data were collected. The effect between the variables was examined by regression analysis. As a result of the study, literary culture and parent counseling with subcategories of cultural capital were found to have an effect on service innovation behavior. On the other hand, it has been found that school-family interaction and family support have no effect on service innovation behavior. Outsourced activities and peer interaction from subscales of social capital affect service innovation behavior; cultural activities and religious activities did not affect service innovation behavior. As a result of the study, suggestions were made to the researchers and entrepreneurs who will deal with these issues from the findings.

Keywords