İş Performans Etkinliği İle Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişki: Devlet Üniversitelerinde Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir İnceleme

Author:

Number of pages: 393-411
Year-Number: 2018-19

Abstract

Türkiye'de 113’ü devlet, 67’si vakıf ve 5’i vakıf meslek yüksekokulu üniversitesi olmak üzere toplam 185 üniversite mevcut olup, kamusal hizmet sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Üniversite’de çalışan idari personelin iş performanslarıyla duygusal bağlılıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca, çalışanların iş performansları ve duygusal bağlılıklarının demografik özelliklerine bağlı olarak değişip değişmediği saptanmıştır. Çalışmada 3 Üniversite Kurumundaki toplam 321 idari personelden anket formuyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, bulgular iş performansı ile duygusal bağlılık arasında anlamlı ve pozitif yüksek bir ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Mann-Whitney U testi ile çalışanların duygusal bağlılıklarının eşlerinin çalışma durumlarına bağlı olarak değiştiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca Kruskal Wallis analizleri ile çalışanların iş performanslarının eğitim düzeylerine, maaş düzeylerine, hizmet sınıflarına, statülerine, görev yaptıkları birimlerine bağlı olarak değiştiği; duygusal bağlılıklarının ise çalışanların eğitim düzeyine, maaş düzeylerine, hizmet sınıflarına, statülerine ve çalıştıkları birimlerine bağlı olarak değiştiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

In Turkey, there are 185 universities, 112 of which are state, 67 are foundation universities and 5 are foundation vocational colleges and they have an important place in the public service sector. In this study, the relationship between job performance and emotional commitment of the administrative staff working at the university is examined. Moreover, it has been determined whether the employees' job performance and emotional commitment have changed according to their demographic characteristics. In the study, the data obtained from the questionnaire form was used from a total of 321 administrative staff working at 3 State Universities. As a result of the research, it was found that there was a statistically significant and positive relationship between findings job performance and emotional commitment. Independent groups t test results that the emotional dependence of employees varies according to their working status. Variance analysis also showed that employees' job performance and emotional commitment changed depending on the employee's level of education, salary levels, service classes, statutes, and units he or she worked in.

Keywords