Demokrasinin Göstergelerinin İnsani Gelişmişlik Üzerine Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi

Author :  

Year-Number: 2018-20
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler, İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat
Number of pages: 642-651
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Demokrasi ve kurumsal yapılar ile refah arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yönelik dünden bugüne bir çok araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yaygın görüş demokrasinin göstergelerinin refahı olumlu yönde etkilediği yönündedir. Bu çalışmada Avrupa Birliği ülkelerinde 2007 ile 2014 yılları arasında demokrasinin göstergelerinin bir refah göstergesi olarak insani gelişmişlik üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada demokrasi göstergeleri olarak The Economist Demokrasi Endeksi ve Property Rights Alliance tarafından ortaya konan Mülkiyet Hakları Endeksi ele alınmıştır. Demokrasi göstergeleri dışında ticari açıklık oranı, işsizlik oranı, enflasyon oranı, kamu eğitim harcamaları ve kamu sağlık harcamaları değişkenleri çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm bunların yanı sıra insani gelişmişlik göstergesi olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ortaya konan İnsani Gelişmişlik Endeksi alınmıştır. Çalışmada belirtilen amaç dahilinde panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları neticesinde Avrupa Birliği ülkelerinde demokrasinin göstergeleri ile insani gelişmişlik arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

There have been many researches carried out up to now to determine the relationship between democracy and institutional establishments and welfare. In this context, it is widely known that the indicators of democracy affect the welfare in a positive way. In this study, it was aimed to investigate the effect of democracy indicators on the human development as a prosperity indicator in the European Union countries between 2007 and 2014. The democracy indicators in the study included the The Economist Democracy Index and the Property Rights Index laid down by the Property Rights Alliance. Apart from democracy indicators, trade openness ratio, unemployment rate, inflation rate, public education expenditures and public health expenditures variables have been included in the study. Besides all these, Human Development Index exposed by United Nations Development Program (UNDP) was accepted as a human development indicator as well. At the end of the analyses, there was seen a meaningful relation statistically in a positive way between the democracy indicators of European Union Countries and the development of humanity.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics