Yurtiçi Tasarruflar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : MALİYE
Number of pages: 621-630
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ekonomide belli bir dönemde elde edilen gelirin, tüketilmeyen kısmına tasarruf denir. Mal ve hizmet üretme kapasitesindeki artış olarak ifade edilen iktisadi büyümenin temelini ise; üretim faktörlerinin artırılmasına yönelik yatırımlar, yatırımların temel finansmanını da yurt içi tasarruflar oluşturmaktadır. İstatistiksel veriler ışığında; Türkiye'nin yakın geçmişine bakıldığında, yurt içi tasarruf oranlarındaki düşüş ve buna bağlı olarak oluşan tasarruf-yatırım açığı ile cari açığın ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri, yurt içi tasarrufların öneminin gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı; yurt içi tasarruflar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye ölçeğinde incelemektir. Üç bölüm olarak hazırlanan çalışmanın ilk bölümünde, literatür taraması yapılmıştır. İkinci bölümde, Dünya Bankası ve OECD'nin yurt içi tasarruf ve kişi başına düşen milli gelir verileri kullanılarak diğer seçilmiş ülkeler ile Türkiye'nin büyüme oranları kıyaslanmış ve yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik çıkarımlarda bulunulmuştur. Son bölümde ise Türkiye ekonomisine ait 1989- 2015 yılı verileri ARDL Modeli kullanılarak analiz edilmiş, yurt içi tasarruf ve büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In an economy over the certain period, the portion of the obtained income that is not consumed is called savings. The basis of economic growth, expressed as an increase in the capacity to produce goods and services; domestic savings are the main financing of the investments that make investments to increase production factors. On the basis of statistical data; Looking at the recent history of Turkey, the decline in domestic savings rates and the resulting savings-investment deficit and current account deficits on the economy have led to the resurgence of domestic savings. The purpose of this study is; the relationship between domestic savings and economic growth is to examine the scale of Turkey. This study prepared as in three sections and the literature was reviewed in the first part of the study. In the second chapter, the growth rates of Turkey and other OECD countries were compared using the World Bank and the OECD's national savings and per capita GDP data, and inferences were made in the increase of domestic savings. In the last part, 1987-2015 data of the Turkish economy was analyzed using ARDL Model and it was determined that there is a positive relationship between domestic saving and growth.

Keywords