Harris Todaro (Kentsel İşsizlik) Kalkınma Teorisinin Ulusal Kalkınma Fonları Tarafından İncelenmesi: Şarkîkaraağaç Örneği

Author:

Year-Number: 2018-21
Number of pages: 765-780
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde ülkeler belirli bir gelişmişlik aşamasına ulaşabilmesi için çeşitli ekonomik tedbirlere başvururlar. Başvurulan bu tedbirler ülkelerin mevcut yapılarına göre farklılık göstermektedir. Ülkelerin farklı yapıları olmasına rağmen tüm ülkeler kalkınmanın dengeli olarak sağlanması konusunda fikir birliğine varırlar. Dengesiz bir kalkınma durumunda ülke içinde birçok sorun ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkan bu sorunlar; ekonomik ve asayiş sorunları gibi birçok olumsuz etmenleri ortaya çıkararak ülkelere zarar vermektedir. Bu sorunlar birbirine bağlı olarak hareket etmektedir. Bölgesel olarak işsizliğin yaygın olması o bölgelerde çeşitli asayiş sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bölgesel işsizlikle birlikte geri kalmış bölgeden gelişmiş bölgelere doğru bir göç hareketi ortaya çıkmaktadır. İşsizlik sonucunda ortaya çıkan göç hareketleri ülkelerin en büyük sosyal sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Ülke içinde meydana gelen göç hareketlerinin çoğu işsizlik nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Göç hareketlerinin önlenmesi için ülkeler değişik tedbirler ortaya koymaktadırlar. Ülkemizde ise göç hareketinin önlenebilmesi için çeşitli kamu kurumları çeşitli uygulamalarda bulunurlar. Bu uygulamaları; İŞKUR bünyesinde verilen Girişimcilik Sertifikaları, TKDK tarafından verilen AB hibe kredileri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen tarımsal destekleri örneklendirebiliriz. Yapılan bu çalışmada Haris Todaro kalkınma modelinde belirtilen göç hareketinin sebebinin ele alınması ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen tarımsal desteklerin içinde süt üreticilerine verilen desteklerin bu hipotezi ne yönde etkilediği ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Today, countries resort to various economic measures in order to reach a certain stage of development. These measures differ according to the existing structures of the countries. Despite the fact that countries have different structures, all countries agree on the balanced development of development. In case of an unbalanced development many problems will arise within the country. These problems arise; economic and security problems, such as the many negative factors causing harm to countries. These problems are acting in an interdependent manner. The widespread unemployment in the region leads to various security problems in those regions. With regional unemployment, there is a migration movement towards the developed regions from the backward region. Emigration movements resulting from unemployment are emerging as the biggest social problem of the countries. Most migrant movements in the country are caused by unemployment. Countries have different measures to prevent migration movements. In our country, various public institutions exist in various applications in order to prevent the migration movement. These applications; Entrepreneurship certificates given in İŞKUR, EU grant credits given by TKDK and agricultural supports given by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock. In this study, it was discussed how the reason for the migration movement mentioned in the Haris Todaro development model was addressed and how the support given to the milk producers in the agricultural supports provided by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock affected this hypothesis.

Keywords