İnovasyon Stratejileri Ve Pazarlama Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gaziantep İli Örneği

Author :  

Year-Number: 2018-21
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 781-800
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve teknolojik gelişmeler firmaların rekabet koşullarını da etkilemiştir. Firmaların ayakta kalabilmeleri ve yaşamlarını devam ettirebilmeleri yaşanan hızlı değişimlere ayak uydurmalarına ve farkındalık oluşturmalarına bağlıdır. Bunu başarmanın en güzel yolu ise firmaların inovasyonu çalışmalarının her alanına geçirmeleri ile mümkündür. Ancak inovasyon her ne kadar firmalar için önemli olsa da inovasyonlu ürün iyi bir pazarlama stratejisi ile pazara sürülmediği müddetçe pazarda karşılık bulamayacak ve amaca ulaşılamayacaktır. Bu çalışmanın amacı, inovasyon stratejileri ve pazarlama stratejileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bununda firma performansına olan etkisini ortaya koymaktır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde inovasyon, ikinci bölümde pazarlama stratejileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, inovasyon stratejileri ve pazarlama stratejileri hakkında bilgi verilip her ikisi ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilmiştir. İnovasyon stratejileri ve pazarlama stratejileri arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla Gaziantep ilinde üretim yapan 154 firma üzerinde yüz yüze anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Çalışma sonucunda inovasyon stratejileri ve pazarlama stratejileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Today’s rapid changes and technological developments have also affected the competition conditions of firms. Firms’ standing up and keeping their survival depend on how to keep up with the rapid changes that take place and to create awareness. The best way to achieve this, is possiblefor firms to pass on their innovations to all areas of their work. However, although innovation is important for companies, innovative products can not be found on the market as long as they are not marketed with a good marketing strategy and the goal will not be reached. The aim of this study is to determine the relationships between innovation strategies and marketing strategies and demonstrate the effect of this situation on firm performance. The study consists of three parts. İnnovation in the first part, marketing strategies in the second part are examined in detail. In the third part, informations about the innovation strategies and marketing strategies are given and the studies, which are done, related to both are given. In order to determine the relationship between innovation strategies and marketing strategies, data were collected by face-to-face survey method on 159 companies in Gaziantep. As a result of the study, it was determined that there is a meaningful relationship between innovation strategies and marketing strategies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics