Marka Bağlılığının Yeni Ürünün Benimsenmesine Etkisi: Algılanan Riskin Aracılık Rolü

Author:

Year-Number: 2018-22
Number of pages: 852-865
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güçlü bir marka isminin kalıcılığı ve markaya sadık müşterilerin olumlu etkisi, tüketicilerin marka hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak yeni bir ürünün pazarda kabul edilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda marka bağlılığının, tüketicilerin aynı markaya ait pazara sunulan yeni bir ürünü benimsemesinde önemli bir değişken olduğu öngörülmüştür. Aynı zamanda çalışmada marka bağlılığı ve yeni ürünün benimsenmesi arasındaki ilişkiler incelenirken, bu ilişkide algılanan riskin aracılık rolü araştırılmıştır. Çalışma, kolayda örnekleme yöntemi ile İzmir ilinde yaşayan 386 kişiyi kapsayan bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın modeli, yapısal eşitlik modeli oluşturularak test edilmiştir. Oluşturulan yapısal eşitlik modeline ait uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, marka bağlılığının yeni ürünün benimsenmesini anlamlı olarak etkilediği ve algılanan riskin bu ilişkide tam aracılık rolünü üstlendiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The persistence of a strong brand name and the positive impact of loyal customers make it easier for consumers to become acquainted with the brand and acceptance of a new product at the market. In this context, brand loyalty has been predicted to be an important variable when consumers adopt a new product presented to the market with the same brand name. At the same time, while the relationship between brand loyalty and new product adoption in the study was examined, the mediating role of perceived risk was also investigated. The study was conducted on a sample of 386 participant living in İzmir with convenience sampling method. The model of the research was tested by constructing a structural equation model. It has been determined that the fit indices of the constructed structural equation model are acceptable. According to the results of the research, it has been determined that the brand loyalty significantly influences the adoption of the new product and the perceived risk has a full mediating role on this relationship.

Keywords