Küreselleşme Sürecinde Yerel Kimliğin Durumu

Author:

Year-Number: 2019-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Number of pages: 303-311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme, bireyler ve devletler üzerinde daha önce görülmemiş değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler gerek devletlerin idari yapılanmasında gerekse yönetim anlayışlarında ortaya çıkmaktadır. Bireyler üzerinde ise gündelik yaşamlarında yeni süreçlerle ve deneyimlerle kendisini göstermektedir. Küreselleşme sürecinde devletler ve bireyler ekonomik, çevresel, toplumsal, siyasi ve kültürel baskılara maruz kalmaktadır. Kültürel baskılar devletler açısından ulusal kimlik oluşturup oluşturamama noktasında ortaya çıkmaktadır. Küresel kültür, ulusal kimlik üzerinde aşındırıcı etkiler yaratarak homojen bir toplum oluşturma gayesindedir. Diğer yandan yerel kimlik, küreselleşmenin ve kültürel baskıların ortaya çıkardığı bir kavram olarak yeniden yaratım sürecindedir. Bu yeniden yaratım süreci; birincisi, küreselleşmenin sonucu olarak zaman-mekân sıkışmasıyla ortaya çıkmaktadır. İkincisi, devletlerin çevresel sorunlar ve güvenlik açısından yetersiz kalmasıyla bireyler üzerinde oluşan endişe sonucu kendisine yer bulmaktadır. Üçüncüsü, ulus-devletlerin neoliberalizmle birlikte ekonomide azalan hâkimiyetiyle toplumsal refahın azalması, buna dayanarak da yerel dinamiklerin artması şeklinde olacaktır. Dördüncüsü, küreselleşmeyle birlikte hızlanan göç olgusuyla, göç eden grupların kimliklerini korumaları ve yerel kimliklerini yeniden inşa etmesiyle öne çıkmaktadır. Beşinci ve son olarak da Berner’in “metropol ikilemi” kavramıyla önem kazanmaktadır. Sonuç olarak yerel kimlik, küreselleşmenin getirdiği zıtlıklar içerisinde küresel kimliğin karşısında, aynı zamanda onun yanında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Globalization have caused unprecedented changes on people and goverments. On the government level, these changes show up both on the administrative structure and on the management approaches. On the personal level, it manifests itself as new processes and new experiences in the daily life. During the process of globalization, goverments and people experience financial, environmental, social, political and cultural pressure. For the governments, cultural pressures rise concerning forming a national identity or not. Global culture aims to create a homogenous society by creating destructive effects on national identity. On the other hand, local identity is in the process of recreation as a concept which is created by the globalization and cultural pressures. This recreation process, firstly, occur as a result of globalization by time-space compression. Secondly, it finds itself a place as a result of anxiety which is caused by governments remain incapable on the environmental problems and security levels. Thirdly, it will take place as a result of arising of local dynamics which is caused by the decrease in the social welfare which occurs because of the decreasing dominance on economy of nation-states with the neoliberalism. Fourthly, it becomes prominent by the migration fact that is accelerated by globalization, by the identity protection and reconstruction of local identities of those who migrated. Fifth and the last, it gains importance by the “metropole dilemma” concept of Berner. As a result, local identiy, plays a part both oppose to global identity between all the contrasts that is brought by globalization; and at the same time it takes sides with it.

Keywords