Marka Bağlılığının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi

Author:

Year-Number: 2019-2
Number of pages: 271-286
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde marka işletmeler için giderek önemi artan bir kavram haline gelmiştir. İşletmeler markaları sayesinde tüketicilerin zihninde daha rahat bir biçimde konumlandırılabilmekte ve onlara bu sayede ulaşabilmektedir. Markalar farklı özelliklere sahiptirler. Kimi marka ürün, kimi marka kişi, kimi marka hizmet şeklinde çeşitli alanlarda farklı özellikleri ile tüketici karşısına çıkmaktadır. Piyasada yer alan birçok ürün grubu ve marka seçenekleri arasında tüketicinin kendi istek ve ihtiyaçlarına en yakın olan marka noktasında doğru tercihi yapması daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu doğrultuda markalar tüketicilere ürünlerini diğer rakip ürünlerden farklılaştıracak ve tüketici zihninde net ve güçlü bir imaj çizecek pazarlama stratejilerine ağırlık vermelidirler. Tüketicinin bir markayı satın almaya yönelmesi kadar bu satın alma eyleminin düzenli bir şekilde tekrar etmesi de şüphesiz ki markalar için oldukça önem arz etmektedir. Tüketicinin bir markayı devamlı tercih etmesinin yolu ise markaya bağlılık hissetmesi ve güven duymasından geçmektedir. Tüketicinin markaya bağlanması için, ürünün kendi istek ve ihtiyaçlarını iyi bir şekilde karşılıyor olmasının yanında talep ve beklentilerinin de marka tarafından güncel şekilde takip edilmesi ve gerekli yeniliklerin hızlıca sağlanıyor olması gerekmektedir. Tüketicilerin satın alma davranışları ve bağlılık şekilleri şüphesiz ki bireysel özellikleriyle de ilgili olmaktadır. X ve Y kuşağına sahip bireylerin içinde bulundukları kuşaksal zaman dilimine göre de tüketim konusuna farklı yaklaşımları bulunmaktadır. X kuşağına sahip bireyler tüketim noktasında daha geleneksel yaklaşımlara sahip olurken, Y kuşağına sahip bireyler yenilikten hoşlanan yapıları nedeniyle tüketim alışkanlıkları noktasında daha dinamik, yenilikçi ve talepkardırlar. Çalışmada yüz yüze anket uygulanmış olup, kolayda örnekleme metodu kullanılmıştır. Cinsiyete göre kuşaklar arasında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Çalışmada X ve Y kuşaklarındaki tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde etkisinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Nowadays, brand has become an increasingly important concept for businesses. Businesses can be positioned more easily in the minds and could reach the consumers by means of their brands. Brands have different characteristics. Brands introduce a product into the market in different ways, some brands stand out with their product, some with the person and some with their service. Among the many product groups and brand options in the market, it becomes more complicated for the consumers to make the right choice about the brand that is closest to their needs and requests. In this respect, brands should focus on marketing strategies that will differentiate their products from other competitive products and draw a clear and strong image in the consumer's mind. The fact that consumer repeats purchasing action regularly is undoubtedly as much important as the tendency to purchase from that brand. The way the consumer chooses a brand consistently is closely related with the brand loyalty and trust. In order to make the consumer committed to the brand, it is necessary for the brand to follow up the demands and expectations of the consumer in a recurrent manner and to ensure that the required developments provided as well as meeting the demands and needs of the consumer about the product. Consumers' purchasing behaviors and loyalty patterns are undoubtedly related with their individual characteristics. X and Y generation individuals have different approaches to consumption according to the generational time period they belong. Generation X individuals have more traditional approaches to consumption while generation Y individuals are more dynamic, innovative and demanding in terms of consumption habits due to their nature that enjoys innovation. Face-to-face questionnaire survey and convenience sampling method is used in this study. Gender-depended differences may occur between generations. In this study, whether the effect of X and Y generation consumers on purchasing behavior varies according to gender or not is examined.

Keywords