Çin Felsefe ve Düşüncesinin Antik Kentlerine Yansımaları

Author:

Number of pages: 684-699
Year-Number: 2019-4

Abstract

Bu çalışmanın amacı mekân ile düşünce arasındaki ilişkinin ve etkileşimin Antik Çin kentleri üzerinden aktarılmasıdır. Bu amaçla, çalışmada önce kentlerin kökenine dair kuramlar özetlenecek ardından tarihsel süreç içinde Çin antik kentinin oluşumu ve gelişiminin dayandığı dini ve düşünsel arka planın Antik Çin’in kentlerine hem fiziksel ortam olarak hem de sosyal alanlardaki kent yaşamı olarak nasıl yansıdığına değinilecektir. Makale iki yönlü bir çalışmayı birleştirmesi açısından multidisipliner bir araştırma niteliği taşımaktadır. Bir yandan Çin felsefesini oluşturan akımların dayandığı kurucu metinlerden kente ve yönetimine dair pasajlarla birlikte, ortak yaşama alanlarının oluşumu ve gelişimine dair alıntılar sunulurken diğer yandan bu pasajların ve alıntıların fiziki mekâna yansımaları olarak kent formunun nasıl oluştuğuna çeşitli haritaların yardımıyla birlikte değinilecektir. Başka bir ifadeyle, çalışma bir yandan antropoloji ve felsefe tarihi ile öte yandan arkeoloji ve kent tarihi ile ilgilidir. Makalede, toplumların yaşadığı anlamlar dünyasının maddesel olarak dışavurumunu sembolize eden kent mekânının biçimlenmesi, kent formu ile toplumsal ilişkiler sistemi arasında kopmaz bir bağ olduğunun vurgulanması, bu açıdan kent formunu bağımlı değişken, onu hazırlayan ilişkilerin ise bağımsız değişken olarak sorgulanması ve ikisi arasındaki ilişkinin niteliğinin ortaya konulması, Antik Çin kentleri ve bu kentleri üreten toplumun değerler sistemi arasındaki ilişki ve etkileşiminin incelenmesi şeklinde ortaya konulmaktadır. Bunun için Çin felsefesinin kurucu metinleri ve Antik Çin kentleri belli bir bütünsellik içinde birlikte okunmaya tabi tutulmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to explain the relationship between space and thought through Ancient Chinese cities. For this purpose, at first, the theories of the origins of the cities will summarize, and then, how the religious and intellectual background on which the formation and development of the Chinese ancient city is based, will be reflected on the cities of Ancient China as the physical environment and the city life in the social areas in the historical process. The article is a multidisciplinary research in terms of combining a two-way study. On one hand, the constituent texts in which the Chinese philosophy is based, along with passages about the city and its administration, quotations about the formation and development of common living spaces, will be given; while on the other hand, formation of the city as reflections of these passages and quotations in the physical space will be touched together with the help of various maps. In other words, the study deals with the history of anthropology and philosophy on one hand, and archeology and history of city on the other. In this article, formation of urban space which symbolizes the material expression of the world of meanings in societies, emphasis of an inseparable link between the urban form and the social relations system, in this respect, questioning the urban form as dependent variable, and the relations that prepare it as independent variable and revealing the nature of the relationship between the two, are presented as the study of the relationship and interaction between the ancient Chinese cities and the values system of the society generating these cities. For this, the founding texts of Chinese philosophy and the ancient Chinese cities are subject to reading in a certain totality.

Keywords