Muhasebe Alanında Teknoloji Kullanımının Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

Author:

Year-Number: 2019-5
Number of pages: 808-817
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Globalleşen dünya ve gün geçtikçe bilgi teknolojilerinin hayatın her alanına özellikle iş alanlarına dahil olması iş süreçlerinin değişimine, gelişimine olanak sağlamıştır. Teknolojik olanakların artması ve değişimlerin muhasebe alanına yansıması öğrenme süreç ve tekniklerinin değişimi, bilgi teknolojilerinin bu alanda daha etkili olarak kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Muhasebe alanının güncel durumlara göre ihtiyaç duyduğu teknolojinin kullanımı ile geçmişteki klasik ve geleneksel yöntemlerin karşılaştırılması, öğrencilerin değişen koşullara karşı düşüncelerini etkilemektedir. Muhasebe; yöneticilerin karar alma ve kontrol fonksiyonlarına yardımcı olmasının yanı sıra geleceğin planlanması için gerekli bilgileri bu sistem sayesinde oluşturmaktadır. Bu sistem bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi, verilerin kayda alınması ve raporlanması ile kısa zamanda çok hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilir hale gelmesi, süreci olumlu yönde etkilemiştir. Muhasebe dünyasının ihtiyaç duyduğu hem güncel bilgilerle donatılmış hem de o alandaki teknolojiye hakim meslek elemanlarının yetiştirilmesi adına geleneksel eğitim yöntemlerinin teknoloji kullanımı ile desteklenmesi ve pekiştirilmesi gerekmektedir. Çalışmada muhasebe eğitimi alan üniversite öğrencilerinin teknolojiye yatkınlıkları ve bu alana bakış açıları test edilmiştir. Çalışmamız Fırat Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F öğrencileri üzerinde yüz yüze anket uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek sunulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Globalizing world and day-to-day integration of information technologies in all areas of life, especially in business areas has allowed the development and development of business processes. The increase of technological opportunities and the changes in the accounting field, the change of learning, processes and techniques necessitated the use of information technologies more effectively in this field. The comparison of traditional and traditional methods with the use of the technology required by the current situation in the field of accounting affects the students' thoughts against changing conditions.Accounting; In addition to assisting the decision-making and control functions of managers, this system also provides the necessary information for future planning. The rapid development of information technologies, the recording and reporting of data, and the fact that the data can be made very quickly and effectively in a short period of time have affected the process positively. Traditional education methods need to be supported and reinforced with the use of technology in order to educate the professionals who are equipped with up-to-date information and who have the technology in this field. In this study, university students' tendency to technology and their perspectives have been tested. Our study was carried out with face-to-face questionnaire on Fırat University and İnönü University İ.İ.B.F students. The results of the study were evaluated by using statistical methods.

Keywords