Sağlık Kurumlarında Kolektif Liderlik ve Takım Performansı İlişkisinde Benlik Değerinin Etkisi

Author:

Number of pages: 746-766
Year-Number: 2019-4

Abstract

Bu çalışma hastanelerde mevcut olan koordineli çalışma sistemi içerisinde kolektif liderlik ve takım performansı ilişkisini araştırmak ve söz konusu ilişkide benliğin aracılık rolünü incelemek amacıyla geliştirilmiştir. Araştırma Konya ilinde rastgele örneklem seçilerek farklı dallardan 590 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Hoevemeyer (1993) çalışmasından alınan Takım Performansı Ölçeği, Kashima ve Hardie’nin (2000) İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği, Hiller, Day ve Vance(2006) çalışmasından alınan Kolektif Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler IBM SPSS20.0 paket programına aktarılmıştır. Güvenilirlik analizi için Cronbach Alpha Katsayısı kullanılmıştır. Araştırmada LISREL programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılarak ölçeklerin geçerliliği araştırılmıştır. Ölçek boyutları ve ölçekler arası ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi ve Lisrel ile yapısal eşitlik modeliyle yol analizi (path) yapılarak hipotezler test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda sağlık çalışanlarının kolektif liderlik anlayışı ile takım performansı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca benliğin, kolektif liderlik ve takım performansı ilişkisinde kısmi aracılık rolü olduğu sonucuna varılmıştır. Literatür incelendiğinde de bu durumu destekleyebilecek çalışmaların bulunduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

This study was developed to investigate the relationship between collective leadership and team performance and mediatory role of self within the coordinated working system in hospitals. This research was conducted on 590 health personnel from various majors randomly selected in Konya City. Team Performance Scale introduced in the study of Hoevemeyer (1993), Relational-Individualist-Societal Self created by Scale Kashima and Hardie (2000) and Collective Leadership Scale taken from Hiller, Day and Vance (2006) were employed. Collected data within the scope of this study wastransferred to the IBM SPSS20.0 package software. Cronbach’s Alpha Coefficient was utilized to assess reliability of data. Corrective factor analysis was conducted by means of the LISREL software in the research to assess validity of scales. The relevant hypotheses were tested through the path analysis with structural quality model in the Lisrel. Correlation analysis was conducted to determine the relationship between the scale dimensions and the scales. As a result of the study, a significant relationship was determined between collective leadership understanding of health personnel and team performance. Furthermore, it was concluded that self play medial role in the relationship between collective leadership and team performance. When the literature is examined, it is seen that there are studies that can support this situation.

Keywords