Dönüşümcü Liderlik, Sosyal Değişim İdeolojisi, İşyeri Sosyal Dâhil Edilme, İşte İyi Olma Hali ve Örgüte Duygusal Bağlılık İlişkileri

Author:

Number of pages: 957-974
Year-Number: 2019-5

Abstract

Amaç: Araştırmanın amacı sağlık çalışanlarında dönüşümcü liderlik, sosyal değişim ideolojisi, işyeri sosyal dâhil edilme, işte iyi olma hali ve örgüte duygusal bağlılık ilişkilerinin araştırılmasıdır. Yöntem: Araştırma Konya ilinde 5 hastaneden 350 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada SPSS 10.0 ile tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi, Lisrel 8.0 ile doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli uygulanmıştır. Araştırmada yer alan ölçeklerin doğrulayıcı faktör analiziyle yapısal geçerliliği ve Cronbach Alpha katsayısıyla yapı güvenilirliği araştırılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda dönüşümcü liderlik sosyal dâhil edilmeyi ve duygusal bağlılığı etkilemekte; sosyal dâhil edilme de işte iyi olma halini olumlu yönde etkilemektedir. Sosyal dâhil edilmeyi etkileyen değişken ise sosyal değişim ideolojisi bulunmuştur. Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda dönüşümcü liderlik tarzının sosyal dahil edilmeyi kolaylaştıracağı ve örgüte olan bağlılığı da arttıracağı söylenebilir. Ayrıca çalışanların karşılıklı beklenti içerisinde olmaları örgüte dahil olmalarını kolaylaştırmaktadır.

Keywords

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to research the transformational leadership, social change ideology, workplace social inclusion, well being at work and affective commitment relations to the association among the healthcare employees. Design:/Methodology/Approach: The research was conducted with 350 healthcare employees from 5 hospitals in the city of Konya.In the study, descriptive statistics and correlation analysis were performed via SPSS 10.0. Confirmatory factor analysis and structural equation model were applied via Lisrel 8.0. The structural validity of the scale in the study was investigated with the confirmatory factor analysis and their structural reliability was investigated with the Cronbach Alpha coefficient. Findings: As a result of the study,it is seen that the transformational leadership influences social inclusion and affective commitment, and social inclusion has a positive influence on well being at work. It is found that the factor which influences social inclusion is social change ideology. Discussion: According to the results of this study, it can be said that transformational leadership style will facilitate social inclusion and increase the commitment to the organization. In addition, the expectation of the employees with the spoon makes it easier for them to be included in the organization.

Keywords