Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme ve İnsani Gelişme Endeksi İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Ekonometrik Bir Analiz

Author:

Number of pages: 781-790
Year-Number: 2019-5

Abstract

Beşeri sermayenin geliştirilmesine, korunmasına ve ülke verimliliğinin artışına önemli katkılar sağlayan sağlık harcamaları, ekonomik büyüme ve insani gelişme düzeyinin de temel belirleyicilerindendir. Sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme ve insani gelişme düzeyi arasındaki bu sıkı ilişki, insani gelişme düzeyinin önemli bir unsuru olan sağlığın, işgücü verimliliğini arttırarak ekonomik büyümeyi olumlu etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada sağlık harcamaları ile ülkelerin zenginliği olarak belirtilen büyüme ve insan hayatının zenginliği olarak ifade edilen insani gelişme arasındaki ilişki incelenmiştir. 27 OECD ülkesinde toplam sağlık harcamalarının büyüme ve insani gelişme değişkenleri ile olan ilişkisi, 1990-2015 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen panel Granger nedensellik testi yardımıyla analiz edilmiştir. Nedensellik testi sonuçlarına göre sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme ve insani gelişme endeksi arasında iki yönlü; insani gelişme düzeyi ve ekonomik büyüme arasında ise insani gelişme düzeyinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Health expenditures, which contribute significantly to the development, protection and increase of human capital, are also the main determinants of economic growth and human development level. This close relationship between health expenditures with economic growth and human development level stems from the fact that health, which is an important element of human development level, positively affects economic growth by increasing labor productivity. In this context, the relationship between health expenditures and growth, which is defined as the wealth of countries, and human development, which is expressed as the richness of human life, is examined. The relationship between total health expenditure with growth and human development variables in 27 OECD countries was analyzed with the help of panel Granger causality test which developed by Dumitrescu and Hurlin (2012) using annual data of 1990-2015 period. According to the causality test results; There was a bilateral causality relationship between health expenditures with economic growth and human development index, and one-way causality relationship between human development index and economic growth from human development level to economic growth.

Keywords