Sağlık Turizmindeki Teşvik ve Desteklerin Sağlık Turizmine Etkileri: Türkiye İçin Müdahale Analizi

Author:

Number of pages: 994-1008
Year-Number: 2019-5

Abstract

Sağlık turizmi, küresel turizm pazarının en hızlı büyüyen bölümlerinden biridir. Bu turizmde Türkiye, stratejik coğrafi konumu ve gelişmiş sağlık sistemi ile bir cazibe merkezi konumundadır. Dolayısıyla Türkiye’nin bu sektörde gelişmesi için sağlık turizmi teşvikleri uygulanmaktadır. Çalışmamızda Sağlık Bakanlığı tarafından 6322 Sayılı Kanunla Getirilen Sağlık Turizminde Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi’nin sağlık turizmi gelirlerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu noktada analizde 1998-2017 yıllar arası sağlık turizmi geliri verileri kullanılmıştır. Analiz aşamasında ilk olarak Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. Testler sonucunda sağlık turizmi gelirleri serisi her iki test içinde ikinci farkı alınarak durağanlaştığı görülmüştür. Ardından uygun ARIMA Modeli’nin de bulunmasıyla müdahale analizine başlanılmıştır. Bu aşamada modele kukla değişken ilave edilmiş ve 6322 sayılı kanunun etkisi sınanmıştır. Analiz sonucunda ise 2012 yılında yürürlüğe giren 6322 sayılı kanunun sağlık turizmi geliri üzerinde %29 oranında pozitif etkisi bulunduğuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Abstract Wellness tourism is one of the fastest growing sections of the global tourism market. In this tourism, Turkey is a center of attraction with its strategic geographical location and advanced health care system. Therefore, many incentives are made for Turkey's development in this sector. In our study, the effect of Income and Corporation Tax Reduction on Wellness Tourism Revenues brought by Ministry of Health with Law No 6322 has been investigated. In this analysis, wellness tourism income data 1998-2017 were used. In the analysis phase, firstly Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests were applied. As a result of the tests, the series of wellness tourism revenues were determined to be stable by taking the second difference in both tests. Then, intervention analysis was started with the finding of the appropriate ARIMA Model. At this stage, dummy variable was added to the model and the effect of Law No 6322 was tested. As a result of the analysis, it was found that the law no. 6322 entered into force in 2012 had a positive effect of 29% on wellness tourism.

Keywords