6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sermaye Şirketlerinde Tür Değişikliği ve Bir Uygulama

Author :  

Year-Number: 2020-3
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-29 10:25:11.0
Language : Türkçe
Konu : TİCARET HUKUKU
Number of pages: 288-310
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik hayatın önemli unsurlarından biri ticaret şirketleridir. Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirmeleri şirketlerin gelişmişlik düzeyi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan bir şekilde gündeme gelmektedir. Değişimlere katkı sağlayacak unsurların başında ülkelerin hukuk sistemlerinde gerekli düzenlemelerin zamanında yapılması gelmektedir. Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde yasal düzenlemelerde değişiklikler yapılmış olup bunlardan bir tanesi de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’dur. Yapılan değişikliklerle kanun güncellenmiş olup eksik olan noktalar tamamlanmış, daha kapsamlı bir hale gelmiştir. İncelediğimiz konu sermaye şirketlerinde tür değişikliği olup, bu konuda TTK’da kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmada TTK’nın 180 ve 190. maddeleri dikkate alınarak, TTK, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ETTK), konu ile ilgili makaleler v.b. kaynaklardan yararlanılarak sermaye şirketlerinde tür değişikliği ile ilgili getirilen yenilikler araştırılmış ve bir uygulama ile anlatılmıştır. Uygulama örneği; getirilen yenilikler ve avantajları sayesinde, TTK ile birlikte şirketler arasında en çok tür değişikliğin yapıldığı, bir limited şirketin anonim şirkete dönüşmesidir. Bu araştırma sonucu, sermaye şirketlerinde tür değişikliği ile ilgili getirilen yenilikler süreci izlenerek uygulanan örnekle konu pekiştirilmiştir.

Keywords

Abstract

One of the important elements of economic life is trading companies. Mergers, divisions and changes of trade companies are increasingly being brought to the agenda depending on the level of development and technological developments of the companies. One of the factors that will contribute to the changes is the timely implementation of the necessary arrangements in the legal systems of the countries. Changes have been made in the legal arrangements in the harmonization process of the European Union (EU), one of which is the Turkish Commercial Code (TCC) No. 6102. With the amendments, the law was updated and the missing points were completed and became more comprehensive. The issue we are examining is the type change in the capital companies and extensive changes have been made in the Turkish Commercial Code. In this study, taking into account articles 180 and 190 of the TCC, the TCC, Turkish Commercial Code No. 6762 (ETTK), related articles and so on. Using the resources, the innovations brought about the change in the type of capital companies were investigated and explained with an application. Application example; is the transformation of a limited liability company into a joint-stock company, through which innovations and advantages are introduced, the most common type of change between companies and TTK. As a result of this research, the subject was reinforced by following the process of innovations brought about the type change in the capital companies.

Keywords


 • 01.01.2013 - 31.03.2013 DÖNEMİ

 • sermayeye eklenmesi ile 5.000.000,00₺’ye çıkartılacaktır. Tür değişikliği limited şirketin 31.03.2013 tarihli ara

 • İşbu “tür değiştirme planı” 28.02.2013 tarihinde TTK’nın 185. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. ŞİRKET MÜDÜRÜ ŞİRKET MÜDÜRÜ 1.ORTAK 2.ORTAK

 • Ekim 2012 tarih ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında

 • ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler. 4- USUL İNCELEMELERİ: V Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2013 takvim yılında kullanmış olduğu kanuni defterlerinin

 • noter tasdik bilgileri aşağıdaki gibidir. YILI YASAL DEFTERİN NEVİ TASDİK MAKAMI TASDİK TARİHİ/ NO.SU 2013 Yevmiye Defteri X NOTERİ XX.XX.XXX / XXXXX 2013 Kebir Defteri X NOTERİ XX.XX.XXX / XXXXX 2013 Envanter Defteri X NOTERİ XX.XX.XXX / XXXXX V Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait kanuni defterlerin TTK, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

 • 2012 Yevmiye Defteri X NOTERİ XX.XX.XXX / XXXXX

 • 2012 Kebir Defteri X NOTERİ XX.XX.XXX / XXXXX

 • 22 / 03 / 2012 70.477,83 1053

 • 22 / 03 / 2012 491.910,37 1054

 • olup tescili 28/03/2012 günlü 8036 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin X sayfasında ilan edilmiştir. 6- DAĞITILMAYAN GEÇMİŞ YIL KARLARININ VE SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARININ SERMAYEYE

 • Planı, VUK ve TTK mevzuatına uygun şekilde gerekli karşılıkları ayırdıktan sonra, geçmiş yıl karları 31/03/2013 tarihi

 • itibariyle aşağıdaki şekildedir. YILI TUTARI YEVMİYE KAYDI TARİH/ NO.SU 2011 Yılı karı 1.746.990,00₺ XX.XX.XXX / XXXXX 2012 Yılı karı 2.294.104,00₺ XX.XX.XXX / XXXXX Toplam 4.041.094,00₺ Sermaye artırımının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanan kısmının ilgili kanunlar ve muhasebe

 • gerekli alt hesapları açmak suretiyle düzenlemiştir. Öz sermaye ve ana sermaye kavramı; özvarlık veya özkaynak olarak da ifade edilmektedir. C- Özvarlık Tutarının Hesaplanması: V Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından tarafımıza sunulan 31.03.2013 tarihli ara

 • edilmiştir. V Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 31.03.2013 tarihli ara bilançosuna göre tespit edilen

 • tabi taşınmazlar ve taşıtların değer tespitinde şirketin 31.03.2013 tarihli ara bilançosunda yer alan kayıtlı değerleri esas

 • 1 **xx**** Y 2008 16.525 A xx/xx/xxxx xxxxxxx X

 • 2 **xx**** Y 2010 19.205 B xx/xx/xxxx xxxxxxx X

 • 3 **xx**** Y 2011 21.784 C xx/xx/xxxx xxxxxxx X

 • 4 **xx**** Y 2011 24.190 D xx/xx/xxxx xxxxxxx X

 • 5 **xx**** Y 2011 24.190 E xx/xx/xxxx xxxxxxx X

 • 6 **xx**** Y 2011 26.728 F xx/xx/xxxx xxxxxxx X

 • 7 **xx**** Y 2012 21.068 G xx/xx/xxxx xxxxxxx X

 • 8 **xx**** Y 2012 21.068 H xx/xx/xxxx xxxxxxx X

 • 9 **xx**** Y 2012 20.913 I xx/xx/xxxx xxxxxxx X

 • 11 **xx**** Y 2013 26.549 K xx/xx/xxxx xxxxxxx X

 • 12 **xx**** Y 2013 26.549 L xx/xx/xxxx xxxxxxx X

 • 13 **xx**** Y 2013 28.547 M xx/xx/xxxx xxxxxxx X

 • 14 **xx**** Y 2010 53.305 N xx/xx/xxxx xxxxxxx X Yapılan incelemede V Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tür değiştirmesi sonucunda yeni

 • orta ölçekli şirket olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Kurum 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu

 • son iki hesap dönemindeki çalışan ve mali bilanço büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. V Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2011 hesap döneminde ortalama X kişi istihdam etmiş

 • olup, 2011 yılında net satış hasılatı 9.492.606,00₺, mali bilanço toplamı 4.560.028,00₺, 2012 hesap döneminde ortalama

 • X kişi istihdam etmiş olup, 2012 yılında net satış hasılatı 10.959.116,00₺, mali bilanço toplamı 6.515.336,00₺’dir. Buna

 • MSUGT açıklamalarına uygun olduğu, yapılan inceleme ve değerlendirmemize göre 31.03.2013 tarihi itibariyle öz

 • (Aras, 2019):  Mevcut borç, alacak, hak ve yükümlülükler aynı şekilde devam eder.  Yenilenmeye gerek olmaksızın varsa tüm dava ve icra takipleri aynı şekilde devam eder.  Yenilenmeye gerek olmaksızın satış, kira, kredi ve iş sözleşmesi gibi tüm sözleşmeler geçerliliğini korur.  Unvan değişikliğinin, şirket sahip olduğu varlıklardan sicil müdürlüklerine bağlı bulunanların, örneğin

 • geçirilerek, gereken düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Almanya’da 1994, İsviçre’de 2004 yılında bağımsız kanun

 • düşmesi, tür değişikliğini kolaylaştırmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin sitesinde yer alan istatistiklerde, 2018

 • Aras, Ç. (2019). “Sermaye Şirketlerinde Tür Değiştirme” On İki Levha Yayıncılık, İstanbul

 • Gülçiçek, A. (2012). “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketlerin Tür Değiştirme İşlemleri” Vergi Sorunları Dergisi, 286:

 • Öztürk, N. (2012). “Ticaret Şirketlerinde Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Hükümleri (Genel Bir Bakış)” Yaklaşım Dergisi, 238.

 • Pulaşlı, H. (2012). “Yeni Şirketler Hukukun Genel Esasları” Adalet Yayınevi, Ankara

 • Tepeli, H. (2012). “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Geçerli Tür Değişikliği” Yaklaşım Dergisi, 229.

 • Tepeli, H. (2012). “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kollektif Şirketin Komandit Şirkete, Komandit Şirketin Kollektif Şirkete Dönüşmesi” Yaklaşım Dergisi, 230.

 • Türk Ticaret Kanunu 31.07.2012 tarih- 6102 sayılı Kanun.

 • Yerci, C. (2011). “Yeni Türk Ticaret Üzerine Şirketlerin Tür Değiştirmesi” Vergi Sorunları Dergisi, 274:44-64.

 • https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.php 14.11.2019 Erişim Tarihi: 04/02/2019

                                                                                                    
 • Article Statistics