Sosyal Medyanın Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Hitit Üniversitesi Öğrencileri Örneği

Author:

Number of pages: 975-982
Year-Number: 2019-5

Abstract

Yaşamın çoğu alanında kullanılan internet son yıllarda alışverişin yapısını değiştirmiş ve e-ticaret sitelerinin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Yaygınlaşan e-ticaret ve sosyal medya kullanımı ile birlikte sosyal medya pazarlama faaliyetlerinde (SMPF) tüketici algısının önemi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı SMPF’nin satın alma davranışlarındaki etkisini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden 279 kişi ile anket uygulamasına gidilmiştir. Elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın %70,463’sini açıklayan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu faktörlerin söylenti, moda ve bilgilendiricilik olduğu tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerin sosyal medya ve e-ticaret konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve etkilenmeye açık oldukları ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

Internet, which is used in most areas of life, has changed the structure of shopping in recent years and has been effective in spreading e-commerce sites. With the widespread use of e-commerce and social media, the importance of consumer perception in social media marketing activities (SMMA) has emerged. The aim of this study is to determine the effect of SMPF on purchasing behaviors. The aim of this study is to determine the effect of SMPF on purchasing behaviors. In order to achieve this aim, a questionnaire was applied to 279 students from Hitit University Vocational School of Social Sciences. The obtained data were analyzed by exploratory factor analysis method. As a result of the factor analysis, a 3-factor structure explaining 70,463% of the total variance was obtained. These factors were called informatics, fashion and Word-of-Mouth. It can be stated that university students do not have enough information about social media and e-commerce and they are open to being affected.

Keywords