Yenilikçi Girişimciliğe İlişkin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Author:

Year-Number: 2020-1
Number of pages: 83-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin yenilikçi girişimciliğe karşı üst bilişsel farkındalıklarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmacı tarafından ilgili literatür incelemesi yapılarak ve alanda uzman üç akademisyenden uzman görüşü alınarak taslak halinde toplam 55 soru geliştirmiştir. Oluşturulan taslak anket Fırat Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde herhangi bir lisans programına kayıtlı 299 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Oluşturulan taslak anketin çevrimiçi formu (Google Form da) hazırlanarak öğrencilerin forma ulaşabilecekleri link paylaşılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla “Güvenilirlik Analizi” ve “Madde Toplam Puan Korelasyonu” hesaplamalarında yararlanılmıştır. Aynı zamanda ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için “Açıklayıcı Faktör Analizi”, ve Amos programı kullanılarak “Doğrulayıcı Faktör Analizi” yapılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Yapılan analizler neticesinde 55 maddelik taslak anketten 29 madde binişiklik nedeniyle anketten çıkarılmıştır. Varimax döndürmesi sonuçlarında maddeler toplam 4 faktör altında toplanmıştır. Bu faktörler toplam varyansın %59.841’ini açıklamaktadır. Anketin alt boyutlarının güvenilirlik katsayısı 0.804-0.904 arasında değişkenlik göstermektedir. Ölçekte yer alan maddelerin ayırt ediciliklerinin belirlenmesi amacıyla ölçekten elde edilen ham puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanmış, alt %27 ve üst %27’de yer alan grupların puan ortalamaları bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda alt ve üst grup madde puanlarının ortalamaları arasında bütün maddeler açısından p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Geliştirilen ölçeğin ortalama puanı hesaplanarak katılımcının yenilikçi girişimciliğe ilişkin üst bilişsel farkındalık düzeyi belirlenebilmektedir. Analizler neticesinde üniversite öğrencilerinin üst bilişsel farkındalıklarını belirlemeye yönelik ölçeğin kullanılabilir bir araç olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is developing a scale to determine metacognitive awareness of university students in response to innovative entrepreneurship. For this purpose, a total of 55 questions were drafted by the researcher by reviewing the relevant literature and taking authority opinions from three academicians. The 55-question metacognitive awareness draft questionnaire about innovative entrepreneurship was applied to 299 senior students enrolled in any undergraduate program at Firat University and Inonu University. The online form of the draft questionnaire (in Google Form) was prepared and a link was shared with the students to reach the form. The data obtained from the study were analyzed by using SPSS for Windows 25.0. In order to test the reliability of metacognitive awareness scale related to innovative entrepreneurship, “Reliability Analysis” and “Item Total Score Correlation” calculations were used. At the same time, “Explanatory Factor Analysis” and “Confirmatory Factor Analysis” by using Amos Program, were used to test the construct validity of the scale and the results were interpreted. By calculating the average score of the developed scale, the cognitive awareness level of the participant regarding innovative entrepreneurship can be determined. As a result of the analyzes, it was concluded that the scale to determine metacognitive awareness of university students is a usable tool.

Keywords