Sağlık Çalışanlarının İşkoliklik ve Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-1
Number of pages: 1-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son dönemde işletmelerin rekabet koşullarında yaşanan değişim ve dönüşüm süreci yönetimle birlikte çalışanlar üzerinde de baskı oluşturmaktadır. Rekabet üstünlüğü kazanabilme adına daha etkili ve verimli olma arzusu çalışanları daha çok çalışmaya zorlamaktadır. Çalışanların iç ve dış baskılar sonucunda işkoliğe dönüşmesi tükenmişlik yaşanmasını da tetiklemektedir. Yaşanılan bu gelişmeler neticesinde işkoliklik ve tükenmişlik ilişkisi sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, sağlık çalışanlarının işkoliklikleri ile tükenmişlik düzeylerinin ilişkisini tespit etmek ve demografik değişkenlerin bunlar üzerindeki etkisini ölçümlemektir. Araştırma evrenini Konya’da faaliyet gösteren bir kamu hastanesinin sağlık çalışanları oluşturmuştur. Toplamda 450 anket dönüş yapmış ancak 51 anket eksiklik nedeniyle analize alınmamıştır. Araştırma örneklemini toplamda 399 çalışan oluşturmuştur. Tanımlayıcı analizler sonrasında güvenirlik testi, açıklayıcı faktör analizi ve korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre işkoliklik ile tükenmişlik arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur(.539**). Normallik testi sonrasında yapılan Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının cinsiyet haricinde demografik değişkenleri işkoliklik ve tükenmişlik düzeylerini farklılaştırmaktadır.

Keywords

Abstract

Recently, the change and transformation process experienced in the competitive conditions of the enterprises put pressure on the employees along with the management. The desire to be more effective and efficient in order to gain competitive advantage forces employees to work harder. As a result of internal and external pressures, employees turn into workaholics, leading to burnout. As a result of these developments, the relationship between workaholism and burnout is frequently brought up. The main purpose of this study is to determine the relationship between workaholism and burnout levels of healthcare workers and the effect of demographic variables on them. The population of the study consisted of the health workers of a public hospital operating in Konya. A total of 450 questionnaires returned, but 51 questionnaires were not analyzed due to deficiency. The research sample consisted of 399 employees. After descriptive analysis, reliability test, explanatory factor analysis and correlation analysis were performed. According to the results of the analysis, a significant and positive relationship was found between workaholism and burnout scales (.539**). According to the results of Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test, demographic variables of health workers except gender differentiate their workaholism and burnout levels.

Keywords