Tüketici Karar Verme Tarzlarının E-Müşteri Algıları Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2020-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama, Yönetim ve Strateji
Number of pages: 136-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, ilgili literatürde tüketici karar verme tarzları ile çevrimiçi alışveriş gerçekleştirilme sıklığı arasındaki ilişki temel alınarak, tüketici karar verme tarzlarının çevrimiçi alışveriş gerçekleştiren e-müşterilerin algıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışma, ilgili literatürde açıkça görülen eksikliği gidermeyi ve yönetimsel çıkarımlarda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, kartopu örneklem yöntemiyle 282 katılımcıya ulaşılmış ve katılımcılardan elde edilen veriler “SPSS 21.0” nicel analiz programıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, tüketici karar verme tarzları ölçeği ile mükemmeliyetçi-yüksek kalite odaklı, yenilik-moda odaklı ve markaya duyarlı alt boyutların, e-müşteri algıları ve risk algısı üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu; eğlence-haz odaklı ve çeşit karmaşası yaşayan-kararsız alt boyutların ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Ek olarak, tüketici karar verme tarzları ölçeği ile ilgili alt boyutların fayda algısı, kişiselleştirme algısı ve kontrol algısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Yanı sıra, tüketici karar verme tarzları ölçeği ile eğlence-haz odaklı ve çeşit karmaşası yaşayan-kararsız alt boyutların, güvenlik algısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermediği; mükemmeliyetçi-yüksek kalite odaklı, yenilik-moda odaklı ve markaya duyarlı alt boyutların ise anlamlı bir etki gösterdiği sonucu ortaya çıkmıştır. Son olarak, markaya duyarlı alt boyutu hariç, tüketici karar verme tarzları ölçeği ve diğer ilgili alt boyutların, müşteri ilişkileri alt boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the impact on consumer decision-making styles on the perceptions of e-customers who make online shopping has been examined based on the relationship between consumer decision-making styles and online shopping frequency in the related literature. In this sense, the present study aims at being fulfilled the clear need of the research gap in the literature and making managerial deductions. For this purpose, 282 participants have been reached by the snowball sampling method and the data obtained from the participants has been analyzed using the “SPSS 21.0” quantitative analysis program. As a result of the analysis, it has been seen that consumer decision-making styles and the sub-dimensions of perfectionism-high quality consciousness, novelty-fashion consciousness, and brand consciousness have a statistically significant impact on e-customer perceptions and risk perceptions; the sub-dimensions of recreational shopping consciousness and confusion from over choice do not have statistically significant effect. Additionally, it has been determined that decision-making styles and related sub-dimensions have a statistically significant impact on benefit perception, personalization perception, and control perception. Besides, whilst consumer decision-making styles and the sub-dimensions of recreational shopping consciousness and confusion from over choice do not have a statistically significant impact on security perception; it has been revealed that the sub-dimensions of perfectionism-high quality consciousness, novelty-fashion consciousness, and brand consciousness have a statistically significant impact on security perception. Lastly, it has been observed that consumer decision-making styles and related sub-dimensions except brand consciousness have a statistically significant impact on customer relationships perception.

Keywords