Türkiye’de Yönetim Muhasebesiyle İlgili Hazırlanan Tezlerin Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-3
Number of pages: 244-253
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yönetim muhasebesi konusunda hazırlanmış olan lisansüstü tezleri hazırlandığı üniversite, yıl, enstitü, anabilim dalı, tezlere danışmanlık yapan öğretim üyelerinin unvanları ve hazırlanan tezlerin yüksek lisans tezi - doktora tezi olarak ayırımının belirlenmesi oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan Bibliyometri tekniği kullanılmış olup Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Ulusal Tez merkezi sayfasında tarama terimi olarak “Yönetim Muhasebesi”, aranacak alan, izin durumu ve tez türü kısımları ise “Tümü” şeklinde işaretlenerek 2020 Yılı Nisan ayında tarama işlemi gerçekleştirilmiştir. Tarama sonrası 172 adet lisansüstü tezin YÖK Ulusal Tez Merkezine kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu tezlerden 9 tanesine yazarın erişime izin vermemesi, tezin çok eski tarihli olmasından dolayı YÖK tez merkezinde elektronik kaydının olmaması gibi sebeplerden ötürü erişim sağlanamamıştır. Böylelikle araştırma kapsamında 163 adet lisansüstü tez incelenmiştir. İlk tez 1985 yılında hazırlanırken, 2019 yılında 19 tezle en yüksek sayıya ulaşılmıştır. Yine 1993 yılında yazılmış lisansüstü tez bulunmamaktadır. Yönetim muhasebesi konusunda 19 tezle en fazla tezin Marmara Üniversitesi bünyesinde hazırlandığı, tez türü olarak en fazla yüksek lisans düzeyinde tezin hazırlandığı, söz konusu tezlere en çok Prof. Dr. unvanlı öğretim üyelerinin danışmanlık yaptığı çalışma sonucunda tespit edilen bulgulardır. Özellikle yönetim muhasebesi konusunda lisansüstü tez hazırlamak isteyen araştırmacıların Marmara Üniversitesi bünyesinde alanında uzman öğretim üyeleriyle çalışabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca Türkiye’de son yıllarda üniversite sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda diğer üniversitelerinde yönetim muhasebesi konusuna önem vermeleri tavsiye edilmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to break down the postgraduate theses prepared on accounting management in Turkey in terms of university, year, institute, department, titles of advisor faculty members and whether the theses are master’s thesis or PhD thesis. In this study, bibliometric analysis (bibliometry) technique, a qualitative research method, was used, and the screening process was performed in April, 2020, on the website of Higher Education Council (YOK) National Thesis Center by selecting "Management Accounting" as the search term and marking the permission status and thesis type fields as "All". As a result of the search, it was found that 172 postgraduate theses are registered in the YÖK National Thesis Center. We could not access to 9 of these theses, due to reasons such as author's not allowing access, the thesis being too old and not having an electronic record in the YÖK’s thesis center. Therefore, 163 postgraduate theses were examined within the scope of the study. The highest number of theses was found in 2019 with 19 theses, while the first one was written in 1985. Also, no postgraduate thesis was written in 1993. The findings are that most of the theses on management accounting were prepared by Marmara University with 19 theses; in terms of type of thesis, most of the theses were master’s theses; and the faculty members with the title of “Prof. Dr.” mostly advised such theses. It is considered that the researchers who want to prepare a postgraduate thesis, especially in the field of management accounting, are able to work with specialized academicians at Marmara University. In addition, considering the increase in the number of universities in Turkey in recent years, it is recommended that other universities should pay importance to the subject of management accounting.

Keywords