Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Tacikistan Cumhuriyeti Örneği
Relationship Between Current Account Balance and Economic Growth: Example of the Republic of Tajikistan

Author : Hakan ACET -Emomjafar ASHUROV
Number of pages : 266-279

Abstract

Cari işlemler açığı, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Tacikistan ekonomisi için de önemli bir makroekonomik sorundur. Tacikistan ekonomisinde 2005 yılından bu yana yüksek cari açık yaşanmaktadır. Tacikistan ekonomisi üzerine yapılan Literatür incelendiğinde yapılan çalışmalar sadece teorik bir görüşü kapsanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı cari işlemler dengesi (CİD) ve ekonomik büyüme (GSYH) arasında ilişki olup olmadığını ampirik analizle ortaya koyarak literatüre katkı sağlanmaktır. Bu çalışmada yapılan analiz için 2005Q1-2019Q4 çeyrek veriler kullanılmaktadır. Veriler Dünya Bankası ve Tacikistan Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan alınmıştır. İlk değişkenlerimizin durağan olup olmadığını belirtmek amacıyla Birim kök testi uygulanmıştır. Analiz sonucuna göre; bir değişken birinci farkta durağanken diğeri ise düzeyde durağındır. Bu nedenle analiz için ARDL modeli daha uygun görüldü. Değişkenler arasında ilişkiyi belirtmek için Kovaryans testi uygulandı. Elde edilen ampirik bulgulara göre değişkenler arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda ARDL sınır test sonuçlarına göre değişkenler arasında uzun dönem bir ilişki vardır. Bunun dışında bu çalışmada Korelogram, Histogram normallik testi ve ARCH gibi testler uygulanmıştır.

Keywords

ARDL modeli, CİD, GSYH, Tacikistan, Dünya Bankası

Read: 145

Download: 84