Kurumsal Performansı Arttırma Döngüsü Olarak Balance Scorecard İle Entegre Edilmiş Faaliyet Tabanlı Bütçeleme Modeli
Activity Based Budgeting Model Integrated With Balanced Scorecard As A Cycle Of Increasing Corporate Performance

Author : Orhan ELMACI - Kadir TUTKAVUL
Number of pages : 280-287

Abstract

Muhasebe; stratejik katmanlarda toplanan finansal ve finansal olmayan verilerden anlamlı analizlerin çıkarılmasında, veriler arasındaki gizli örüntüleri gösterecek sistemlerin kurulmasında ve bütçelerin hazırlanmasında etkin, etkili ve stratejik öneme sahiptir. Muhasebede üretilen bilgiler ile desteklenen bütçeler üst yönetimin stratejik işlevlerini yerine getirmek için gerekli olan enformasyonu sağlamaktadır. Bununla birlikte yönetim ve denetim kurullarına karşı hesap vermede kılavuz niteliği taşımaktadır. İşletme varlıklarının korunması ve sürekli kılınabilmesi yönünde geliştirilen refleks davranış modellerinin başında bütçeleme ve değerlendirme çalışmaları gelmektedir. Bu çalışma Balance Scorecard ile Faaliyet Tabanlı Bütçeleme modelinin entegrasyonu üzerine odaklanmaktadır. Bu entegrasyonun işletmelere birden fazla yarar sağlayacağı öngörülmektedir. İlk olarak bu entegrasyon sayesinde planlama sürecinde stratejiler arasında neden sonuç ilişkileri kurulmaktadır. Sonrasında işletmenin finansal stratejilerine katkı sağlamayan stratejilerin elimine edilmesini sağlayacak bir model geliştirilmektedir. Performans perspektifinden incelendiğinde; bu entegrasyonun daha verimli performans analizlerinin yapılabilmesine olanak sağladığı görülmüştür. Aynı zamanda stratejik odaklı beklentileri karşılamaya katkı sağlayacağı doğrulanmıştır. Çalışmada Balance Scorecard ile Faaliyet Tabanlı Bütçelemenin birlikteliğini sağlamaya yönelik bütünleşik bir metodolojinin nasıl oluşturulabileceği betimsel olarak incelenmiştir. Çalışma teorik çerçevede ortaya konmuş, pratikte gerçekleştirme koşulları tartışmaya açık bırakılmıştır.

Keywords

Balanced Scorecard, Faaliyet Tabanlı Bütçeleme, Performans Ölçümü, Perfomans Analizi

Read: 106

Download: 44