Covid-19 Fobisinin Algılanan Strese Etkisi: Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanları Örneği

Author:

Number of pages: 31-40
Year-Number: 2021-1

Abstract

Bu çalışmada, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çalışanlarında Covid-19 fobisinin algılanan stres üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır (n=102). Çalışma Temmuz 2020-Ağustos 2020 tarihleri arasında yürütülmüş ve çalışma verileri yüz yüze olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t, ANOVA, Pearson korelasyon ve basit regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların yaklaşık 3’te birinin algılanan stres düzeylerinin orta ve yüksek olduğu saptanmıştır. Katılımcıların Covid-19 fobisi düzeylerinin ise düşük olduğu belirlenmiştir. Algılanan stres açısından, 30 yaş ve altında olan, bekar olan ve paramedik unvanıyla çalışan katılımcıların stres düzeyleri anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde kadınların, 30 yaş ve altındaki katılımcıların ve Covid-19 tanısı alanların Covid-19 fobisi düzeyleri anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Covid-19 fobisi düzeyleri ile algılanan stres düzeyleri arasında orta düzeyde (r=.68), pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Dolayısıyla, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çalışanlarının Covid-19 fobisi düzeyleri yükseldikçe, algıladıkları stres düzeyleri de artış göstermektedir. Ayrıca, yapılan regresyon analizi sonucunda EMS professionals’ın Covid-19 fobilerindeki bir birimlik artışın, algıladıkları stres düzeyini 0.46 oranında artırdığı ifade edilebilir. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çalışanlarında Covid-19 fobisi ve algınan stresin birbiriyle ilişkili olduğu ve bu ilişkinin belirlenmesine yönelik daha geniş çaplı araştırmaların yapılması ve buna yönelik girişimsel uygulamaların planlanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the effect of Covid-19 phobia on perceived stress in prehospital emergency care professionals was investigated. No sampling method was implemented in this study, and it was tried to access the whole population (n = 102). The study was conducted between July 2020 and August 2020. The study data were collected through the face-to-face interview. Descriptive statistics, t test, ANOVA, Pearson's correlation and simple regression analysis were used to analyze the data. The results of the analysis revealed that the perceived stress levels were moderate or high in approximately one third of the prehospital EMS professionals. The participants' Covid-19 phobia levels were low. The perceived stress levels were significantly higher in the participants who were 30 years old or younger, single or working with the title of paramedic. Similarly, Covid-19 phobia levels were also significantly higher in women, participants aged 30 and under, and those diagnosed with Covid-19. There was a moderate (r = .68), positive and significant correlation between Covid-19 phobia levels and perceived stress levels. Therefore, as the Covid-19 phobia levels of prehospital EMS professionals increased, so did their perceived stress levels. The result of the regression analysis demonstrated that a one-unit increase in EMS professionals' Covid-19 phobia levels increased their perceived stress level by 0.46. A correlation was determined between Covid-19 phobia and the perceived stress in prehospital EMS professionals and thus it is recommended that larger-scale studies should be conducted to better determine this relationship and that interventional practices should be planned.

Keywords