Kırgızistan-Türkiye-Rusya Borsa’ların Karşılaştırmalı Analizi

Author :  

Year-Number: 2021-1
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-12 18:53:00.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 52-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme süreci ile birlikte birçok şirket finansal piyasalarda çeşitli enstrümanları kullanarak ucuz finansman sağlamaktadır. Özellikle, gelişmemiş ve gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet gösteren işletmeler için ucuz finansman kaynaklarına erişim önemlidir. Borsalar, finansal sistemin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Finansal sistemin gelişmesi ile birlikte şirketler ve bireyler tasarruflarını değerlendirme fırsatını bulurken, ucuz finansmana erişim açısından da çok önemli bir avantaj elde etmiş olurlar. Kırgızistan, bağımsızlık sonra finansal piyasaların sağlıklı ve hızlı bir şekilde gelişmesi için çeşitli adımlar atmıştır. Bu adımların en önemlilerinden bir tanesi Kırgızistan Borsası’nın faaliyete geçirilmesidir. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin desteği ile borsa çok hızlı piyasa koşullarına adapte olarak Kırgızistan finansal sisteminin gelişmesinde çok önemli katkılar sunmaktadır.   Çalışmamızda, Kırgızistan borsasının tarihi incelenmiş Türkiye ve Rusya ülkelerinin borsa verileri ile karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Çalışma kapsamında, 2015-2019 resmi borsa verileri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, borsa gelişim tarihi ve verileri incelenmiş ve Kırgızistan’ın Türkiye ve Rusya ülkelerine göre oldukça az geliştiği fakat Rusya ile olan daha eski lakin Türkiye ile olan yeni gelişen ilişkiler sayesinde gelişme potansiyelinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

With the globalization process, many companies provide cheap financing by using various instruments in financial markets. Access to cheap sources of finance is especially important for businesses operating in underdeveloped and developing economies. Stock markets play an important role in the development of the financial system. With the development of the financial system, while companies and individuals have the opportunity to make use of their savings, they also gain a very important advantage in terms of access to cheap finance. After independence, Kyrgyzstan has taken various steps for a healthy and rapid development of financial markets. One of the most important of these steps is the activation of the Kyrgyz Stock Exchange. With the support of many countries, especially Turkey stock as adapted very quickly to market conditions is a very important contribution in the development of Kyrgyzstan financial system. In our study, it examined the history of the stock market in Turkey and Kyrgyzstan has made a comparative analysis with the data of the Russian stock market the country. Within the scope of the study, 2015-2019 official stock market data were used. In conclusion, the stock market history and examined the data and that Kyrgyzstan and Turkey have improved considerably less than their Russian country but have reached the conclusion that the older yet the growth potential through new developing relations with Turkey with Russia.

Keywords


 • Bayramoğlu, M. F., & Başarır, Ö. G. D. Ç. (2016). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Karşılaştırmalı Finansal Performans Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(4), 135-144.

 • Borsa İstanbul (BİST), 10 Mayıs 2020 tarihinde, https://www.borsaistanbul.com/ana-sayfa sitesinden ulaşılmıştır.

 • Demir, Y., Öztürk, E., & Albeni, M. (2007). Türkiye'de finansal piyasalar ile ekonomik büyüme ilişkisi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,2007(2), 438-455.

 • Doğan, B. B. (2010). Ticaret Borsacılığının Dünyada ve Türkiye’deki Gelişim Süreçlerine Genel Bir Bakış. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(1), 43-61.

 • Ersoy, E. (2011). Türkiye’de ve Dünyada Organize Türev Piyasaların Gelişimi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (51), 63-80.

 • Fındık, D., & Ocak, M. (2015). Türkiye'de Maddi Olmayan Varlıkların Sınıflandırılması: Borsa İstanbul'a (BIST) İlişkin Dönemsel Bir Analiz. Journal of Accounting & Finance, (68).

 • Ganiyev, J. (2016). Kırgızistan ve Kazakistan’da Dış Ticaret, Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi,5(3), 89-101.

 • Golovnin, M.Yu. (2009). EurAsEC ülkelerinde borsa altyapısının ortak gelişimi için beklentiler. Avrasya Ekonomik Bütünleşmesi, (1).

 • Gökten, S., Pınar, O. K. A. N., Emine, Ö. N. E. R., & Aypek, N. (2008). Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü-Kırgızistan Örneği.Sosyoekonomi,7(7).

 • Gönen, S., & Yıldırım, F. (2019). Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi,8(1), 1085-1097.

 • Grigoryev D. V. (2009). История развития рынка ценных бумаг в России.Российский юридический журнал, (5), 241-244.

 • Güngör, B., & Yılmaz, Ö. (2008). Finansal piyasalardaki gelişmelerin iktisadi büyüme üzerine etkileri: Türkiye için bir VAR modeli. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,22(1), 173-193.

 • Kendirli, S., & Kaya, A. (2016). BIST-Ulaştırma endeksinde yer alan firmaların mali performanslarının ölçülmesi ve TOPSIS yönteminin uygulanması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi,5(1), 34-63.

 • Kırgız Menkul Kıymet Borsası (KSE), 10 Mayıs 2020 tarihinde, http://www.kse.kg/ sitesinden ulaşılmıştır.

 • Köylü, M. K. (2019). Türkiye Kırgızistan Ticari İlişkileri ve Değerlendirilmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,12(2), 174-192.

 • Lakhno, Y. V. (2013). Development of the Russian market of synthetic rubber. Studies on Russian Economic Development, 24(5), 433-441.

 • Moskova Borsası (MOEX), 10 Mayıs 2020 tarihinde, https://www.moex.com/ sitesinden ulaşılmıştır.

 • Muharrem Karslı, '' Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler'', İstanbul, Ocak.2004; s.221

 • Pashalieva, M., & Kahriman, H. (2016). Bir Geçiş Ekonomisi Olarak Kırgızistan'da Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Orta Asya Ülkeleri ileKıyaslanması. Journal of Management & Economics,23(1).

 • Samırkaş, Ö. G. M. C., & Düzakın, H. (2013). İstanbul Menkul KıymetlerBorsasının Avrasya Borsalarıile Entegrasyonu.

 • Şahin, C., & Sümer, K. K. (2014). Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları ile Türk Borsası Arasındaki Etkileşime Yönelik Bir İnceleme. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,16(2), 315-338.

 • Toktosunova, Ch. T. (2016). Kırgız Cumhuriyeti Güvenlik Piyasasının Mali Araçları. Gelen ile Ekonomi ve Siyaset Problemler veYenilikler (S 83-93).

 • Yamaltdinova, A. (2017). Kırgızistan Bankalarının Finansal Performanslarının Topsis Yöntemiyle Değerlendirilmesi. International Review of Economics and Management, 5(2), 68-87.

 • Yıldırım, H., & Kesebir, M. (2019). Farklı Büyüklükteki Ekonomi ve Finansal Piyasalara Sahip Ülkelere Ait Borsa Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,29(1), 249-259.

                                                                                                    
 • Article Statistics