Sağlık Okuryazarlığı ile Aşı Karşıtlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2021-1
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-07 13:25:48.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma sağlık alanında eğitim alan önlisans düzeyindeki öğrencilerin sağlık okuryazarlığı ile aşı karşıtlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma verileri anket yöntemiyle nicel araştırma desenine uygun olarak online toplanmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak için, kişisel bilgi formu, “Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” ve “Aşı Karşıtlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya kolayda örneklem yöntemiyle 450 öğrenci katılım sağlamıştır ve katılmayı kabul eden bireylerin %80’i kadın, %20’i erkektir. Katılımcıların %45,6’sı 18-19 yaş grubunda, %41,3’ü 20-21 yaş grubunda ve %13,1’i 22 üzeri yaş grubunda olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %54,4’ü 1. sınıf düzeyinde, %45,6’i 2. sınıf düzeyindedir. Ayrıca öğrencilerin %20,2’si Anestezi, %20,7’si İlk ve Acil Yardım, %20’si Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterliği, %13,8’i Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, %12,2’si Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve %13,1’i Yaşlı Bakımı programlarında eğitim almaktadırlar. Elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenilirliği sağladığı belirlendikten sonra, verilerin normallik analizi yapılmış ve verilerin normal dağıldığı tespit edilmiştir. Verilerin normal dağıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan analizlerde, anova, bağımsız gruplarda t testi ve pearson korelasyon parametrik analizler uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin sağlık okuryazarlığı düzeyleri ile aşı-karşıtlığı düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ortaya çıkan bu sonuç doğrultusunda eğer bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyleri artıkça aşı karşıtı tutumlarının azalacağı ön görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the relationship between health literacy levels and anti-vaccination attitudes of associate degree students who are studying in the field of health. For this purpose, the research data were collected by the online survey method in accordance with the quantitative research design. In order to collect the data of the study, personal information form, "Health Literacy Scale" and "Vaccine Opposition Scale" were used. 450 students participated in the study with the easy sampling method and 80% of these participants are women and 20% are men. 45.6% of the participants stated that they were in the 18-19 age group, 41.3% in the 20-21 age group and 13.1% in the age group above 22. 54.4% of the students are at the 1st grade and 45.6% of them are at the 2nd grade. 20.2% of the students participating in the study were studying in the department of Anesthesia, 20.7% in the First and Emergency Aid department, 20% in the Medical Documentation and Secretariat, 13.8% in the Medical Imaging Techniques department, 12%, Two of them study in the Medical Laboratory Techniques department and 13.1% in the Elderly Care department. After determining that the obtained data provided reliability and validity, the normality analysis of the data was performed and it was determined that the data were distributed normally. Anova, independent groups t test and Pearson correlation parametric analyzes were applied in the analysis performed upon the determination of the normal distribution of the data. As a result of the study, it was determined that there is a significant and negative relationship between the health literacy levels of the students participating in the research and their anti-vaccine levels. In line with this result, it is predicted that as individuals' health literacy levels increase, their anti-vaccine attitudes will decrease.

Keywords