Türkiye’de Sağlık Market Uygulaması

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 157-176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık harcamalarında yaşanan global artış, politika yapıcıların kaynak tasarrufu amacıyla alternatif tedarik yöntemleri arayışını hep gündemde tutmuştur. Bununla birlikte, 2020 yılında ortaya çıkan ve küresel boyutta krize neden olan COVID-19 salgınında yaşananlar ise etkin bir sağlık tedarik zincirinin kamusal ve sektörel açıdan ne kadar hayati olduğunu yeniden hatırlatmıştır. Bu çalışmada, kamu hastanelerinde yeni bir kavram olarak duyulmaya başlanan Sağlık Market uygulaması sağlık hizmetlerinin tedarik zincirinde heyecan uyandıran dijital bir dönüşüm örneği olarak ele alınmıştır.

Sağlık Market, Türkiye’nin merkezi satın alma kuruluşu olan Devlet Malzeme Ofisi (DMO) bünyesinde yapılandırılmış bir uygulama olup, sağlık hizmet sunucularının ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzeme taleplerinin elektronik ortamda toplanarak merkezi ihale yöntemiyle temin edilmesine dayanan bir projedir. Bu çalışmada, Türk Sağlık Sisteminde tedarik politikalarında gözlenen merkezileşmenin etkisi ile gerçekleştirilen yapısal düzenlemeler ve bağlamında güncel bir konu olan Sağlık Market projesi ele alınmıştır. Nitel araştırma deseni kullanılarak yapılan değerlendirmede doküman incelemesi yöntemi ile 2018 yılında açıklanan projenin içerik analizi yapılmıştır. Bu çalışma ile ülkemiz sağlık sistemi için en ideal tedarik yöntemlerinin geliştirilebilmesi adına bilgi birimi sağlamak ve bu alanda yapılacak bilimsel araştırmalara ve politik önermelere katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The global increase in health expenditures have always kept policymakers' search for alternative procurement methods on the agenda in order to save resources. Furthermore, the COVID-19 epidemic, which emerged in 2020 and caused a global crisis, demonstrated once again how critical and effective the health supply chain is from a public and sectoral perspective. In this study, how to market application, which began as new concept in public hospitals, is regarded as an example of digital transformation that arouses excitement in the health services supply chain.

The health market, which is an application being configured in the body of the state supply office, Turkey central procurement organization, is a project based on electronically collecting the demands of healthcare providers' drug needs and medical supplies and providing them through central procurement methods. In this study, the structural arrangements made with the effect of centralization in procurement policies in the Turkish Health System and the Health Market project, which is a current issue in its context, are discussed. In the evaluation made using the qualitative research design, the content analysis of the project announced in 2018 was made with the document review method. With this study, it is aimed to provide an information unit in order to develop the most ideal supply methods for our country's health system and to contribute to scientific research and political proposals in this field.

Keywords