Özel Güvenlik Personellerinin Covid-19 Kaygı Düzeylerinin Covid-19 Geçmişlerine ve Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-2
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-07 00:12:11.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 146-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; özel güvenlik personellerinin Covid-19 kaygı düzeyinin Covid-19 geçmişlerine ve demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Hatay ilinde aktif olarak görev yapan özel güvenlik personelleri araştırmanın evreni olarak belirlenmiş olup, 125 özel güvenlik personelinden çevrimiçi anket tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır.

Bu araştırmada, Covid-19 kaygı düzeyinde cinsiyete, medeni duruma ve daha önce kişiye Covid-19 tanısı konulup konulmadığına göre anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları kadın özel güvenlik personellerinin Covid-19 kaygı düzeyinin erkek özel güvenlik personellerine göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca analiz sonuçlarında, evli özel güvenlik personellerinin Covid-19 kaygı düzeyinin bekâr özel güvenlik personellerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte araştırma sonuçları daha önce kendisine Covid-19 tanısı konan özel güvenlik personellerinin daha önce kendisine Covid-19 tanısı konmayan özel güvenlik personellerine göre Covid-19 kaygı düzeyinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan özel güvenlik personellerinin daha önce Covid-19 testi yaptırıp yaptırmamasına, daha önce bir tanıdığına veya yakınına Covid-19 tanısı konulup konulmamasına ve daha önce bir tanıdığını veya yakınını Covid-19 nedeni ile kaybedip kaybetmemesine göre Covid-19 kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın özel güvenlik personellerinin Covid-19 kaygı düzeyini inceleyen ilk araştırma olması, çalışmaya özgünlük kazandırmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study; it is to determine whether the Covid-19 anxiety level of private security guards differs according to their Covid-19 background and demographic characteristics. For this purpose, private security guards who work actively in the province of Hatay were determined as the universe of the research and data were collected from 125 guards by online survey technique.

In this study, it was concluded that there is a significant difference in the level of Covid-19 anxiety according to gender, marital status and whether the person has been diagnosed with Covid-19 before. The results of the research show that the Covid-19 anxiety level of females are higher than males. Besides, the analysis results show that married guards have a higher Covid-19 anxiety level than single guards. In addition, the results of the research reveal that the level of Covid-19 anxiety is higher for guards who have been diagnosed with Covid-19, compared to guards who have not been. On the other hand, it has been determined that there is no significant difference in Covid-19 anxiety levels, depending on whether guards have had a Covid-19 test, their relative has been diagnosed with Covid-19, and they have lost a relative due to Covid-19. This study is the first to examine the Covid-19 anxiety level of private security guards. This gives originality to this study.

Keywords