Endüstri 4.0 ve İşletme Yönetiminin Geleceğine Olası Etkileri: Kavramsal Bir Yaklaşım

Author:

Number of pages: 459-468
Year-Number: 2021-4

Abstract

Stratejik yönetim, işletmenin sürdürülebilirliğini mümkün hâle getirecek ve ona rekabet üstünlüğü ve ortalamanın üzerinde kâr ve getiri olanağı sağlayacak işlerin yönetimi ile ilgili bir kavramdır. İşletmeler rekabetçi konumlarını korumak ve daha üst seviyelere çıkarabilmek için teknolojik yeniliklere önem vermelidir. Bu teknolojik yeniliklerin en önemli basamağını dijitalleşme oluşturmaktadır. İşletmeler açısından dijital dönüşüm, sadece kârlılığa yaptığı katkı nedeniyle değil aynı zamanda rekabet avantajı elde etmek için de kritik bir öneme sahiptir. Dijital dönüşüme ilişkin çabalar ülkemizde de kamudan özel sektöre, akademik ortamdan imalat ortamına kadar tüm sektörlerde görülmeye başlamıştır. Bu çalışma, Endüstri 4.0 kavramının farklı özelliklerine vurgu yapmakta ve işletme yönetiminin geleceğinde Endüstri 4.0 uygulamalarının yerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Literatürde, Endüstri 4.0 kavramının temel bileşenleri, üretim işletmelerindeki uygulanabilme potansiyeli ve söz konusu işletmeler üzerine etkisi, gıda, mobilya, beyaz eşya sektörlerinde uygulanabilirliği, sağladığı avantaj ve dezavantajlar, cirolarına yansımaları, finansal etkileri, ulusal kalkınmaya etkileri, uluslararası düzeyde uygulanabilirliği, işletmelerin Endüstri 4.0 olgunlaşma düzeyleri gibi konular işlendiği ancak işletme yönetiminin geleceğine olası etkilerinin bütüncül olarak ele alındığı kısıtlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yönetsel açıdan Endüstri 4.0 sürecinin önemini, etki alanını, gerektirdiği nitelikleri ortaya koyarak örgütlerde Endüstri 4.0 farkındalığının artırılmasıdır.

Keywords

Abstract

Strategic management is a concept related to the management of businesses that will enable the sustainability of the business and provide it with competitive advantage and above-average profit and return opportunities. Businesses should attach importance to technological innovations in order to maintain their competitive positions and to take them to higher levels. Digitalization is the most important step of these technological innovations. For businesses, digital transformation is critical not only because of its contribution to profitability, but also to gain competitive advantage. Efforts regarding digital transformation have started to be seen in all sectors in our country, from the public to the private sector, from the academic environment to the manufacturing environment. This study emphasizes the different features of the industry 4.0 concept and reveals the place of Industry 4.0 applications in the future of business management. In the literature, the basic components of the concept of Industry 4.0, its applicability in manufacturing enterprises and its effect on the enterprises in question, its applicability in the food, furniture, white goods sectors, its advantages and disadvantages, reflections on turnover, financial effects, effects on national development, international applicability, Industry 4.0 It is seen that there are a limited number of studies in which issues such as maturity levels are covered, but their possible effects on the future of business management are addressed in a holistic manner. The aim of this study is to increase the awareness of Industry 4.0 in organizations by revealing the importance of the industry 4.0 process, its area of influence and the required qualities in terms of management.

Keywords