Muhasebe Bilgisinin Çevresi ve Muhasebe Bilgi Kalitesini Artıran ve Azaltan Faktörler

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 210-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, ekonomik girdilerden biri haline gelen finansal bilgi, işletmelerde en çok muhasebe sistemi tarafından üretilmekte ve işletme paydaşlarına sunulmaktadır. Sunulan bu bilgileri, bilgi kullanıcısı olarak da adlandırılan paydaşlar,  ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmekte ve yatırım, kredi, vergilendirme, kontrol, planlama gibi konularda geleceğe yönelik kararlar almaktadırlar. Alınan kararların isabetli olması ve kaynakların etkin kullanımı, kararların dayanağı olan bilgilerin kalitesine bağlıdır. Bu yönüyle meslek mensuplarının faaliyetleri ekonomik kalkınmaya da doğrudan ve önemli bir düzeyde katkı sağlamaktadır.

Bu çalışmanın amacı, muhasebe bilgisinin çevresini açıklamak ve muhasebe bilgi kalitesini artıran ve azaltan faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada, öncelikle muhasebe bilgi kalitesinin önemi üzerinde durulmuştur. Ardından muhasebe bilgi kalitesinin şekillendiği çevresel yapıyı oluşturan unsurlar hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak bu konularda yapılan çalışmalar incelenmiş ve muhasebe bilgi kalitesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler açıklanmaya çalışılmıştır. Muhasebe bilgi kalitesinin belirtilen faktörlerin varlığında artacağı söylenebilir: Bağımsız, tarafsız ve mesleki yeterliliğe sahip muhasebe mensuplarına sahip olmak; tekdüzen muhasebe sistemine, muhasebe ilke ve standartlarına ve yasalara uygun bilgiler üretmek; etkin bir iç kontrol ve iç denetim sistemi kurmak. Ancak bu konularda taviz verildiğinde ve yasalardaki eksiklik ve esnekliklerin belli bir grubun çıkarı doğrultusunda kullanıldığı ve etik problemlerin yaşandığı durumlarda muhasebe bilgilerinin kalite düzeyinin düşük olacağı da bir gerçektir.

Keywords

Abstract

Today, financial information, which has become one of the economic inputs, is mostly produced by the accounting system in enterprises and presented to the business stakeholders. Stakeholders, also known as information users, evaluate this information in line with their needs and make future-oriented decisions on subjects such as investment, credit, taxation, control, and planning. The accuracy of the decisions made and the efficient use of resources depend on the quality of the information that is the basis of the decisions. In this respect, the activities of the members of the profession contribute directly and significantly to economic development.

The purpose of this study is to explain the environment of accounting information and to reveal the factors that increase and decrease the quality of accounting information. For this purpose, the study focused primarily on the importance of accounting information quality. Then, information was given about the elements that make up the environmental structure in which the accounting information quality is formed. Finally, the studies conducted on these issues have been examined and the factors affecting the accounting information quality in a positive or negative way have been tried to be explained. It can be said that the quality of accounting information will increase in the presence of the following factors: Having independent, impartial and professionally qualified accountants; to produce information in accordance with the uniform accounting system, accounting principles and standards and laws; to establish an effective internal control and internal audit system. However, it is also a fact that the quality level of accounting information will be low when concessions are made on these issues and in cases where the deficiencies and flexibility in the laws are used for the benefit of a certain group and ethical problems are experienced.

Keywords