1998 Rusya Finansal Krizi- Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları

Author:

Number of pages: 515-524
Year-Number: 2021-4

Abstract

Finansal krizler, ülke ekonomilerini çöküşe sürükleyen; üretim, büyüme, istihdam, döviz kuru, faiz ve enflasyon gibi makroekonomik göstergelerde şiddetli dalgalanmalara yol açan, netice olarak çok köklü sosyal ve siyasal değişikliklere sebep olan katastrofik olaylardır. Rusya'da 1998 yılında bir döviz krizi yaşanmıştır ve bu krize benzer döviz krizlerinin, genellikle büyük cari açıklar ve düşük döviz rezervleri gibi çeşitli ekonomik koşullardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu türden krizler, bazen yakın coğrafyadaki benzer krizler tarafından tetikleniyor gibi görünseler de, esasen bu krizlerin yayılması tüm komşu ekonomileri etkilememekte, yalnızca krize karşı savunmasız olanlarda kriz oluşmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, Rusya ekonomisinin 1998 yılında bir döviz krizine karşı nasıl savunmasız hale geldiği anlatılmaya çalışılmış, kriz öncesi ülke ekonomisinin içinde bulunduğu duruma ve krizin nedenlerine değinilmiştir. Daha sonra, kriz sırasında yaşanan gelişmeler kronolojik olarak sıralanmış, bunlara paralel alınan önlemler betimlenmiş, bu süreçte ülke makroekonomik verilerinde ve finansal piyasalarda yaşanan değişimler irdelenmiştir. Son olarak, krizin etkileri üzerinde durulmuş, kriz sonrasında yaşanan gelişmeler ve sonuçları aktarılmıştır.

Keywords

Abstract

Financial crises are catastrophic events that collapse economies while causing severe fluctuations in macroeconomic indicators such as production, growth, employment, exchange rate, interest and inflation, ultimately giving rise to very radical social and political changes. Russia went through a currency crisis in 1998 and currency crises similar to this crisis are generally thought to be caused by various economic conditions such as large current account deficits and low foreign exchange reserves. Although such crises sometimes seem to be triggered by similar crises in the nearby countries, the spread of these crises does not affect all neighboring economies, but causes crises only in those who are vulnerable to the crisis. This study aims to provide explanation on how the Russian economy became vulnerable to a currency crisis in 1998, and the situation of the country's economy before the crisis. Then, the events during the crisis were listed chronologically, the measures taken in parallel with these were described, and the changes in the country's macroeconomic data and financial markets were examined. Finally, the effects of the crisis are emphasized and consequences of the crisis are discussed.

Keywords