Covid-19 Pandemi Sürecinin Muhasebe Meslek Elemanları Üzerindeki Etkisi: Yalova Örneği

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 344-353
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 pandemi süresince insanların en önemli kaygısı kendi sağlıkları ve güvenlikleri olmuştur. Covid-19 salgını ekonomik, politik ve sosyal alanların çoğunu etkilemiş, işletmeler de bu yeni duruma uyum için bazı tedbirler almak zorunda kalmışlardır. Birçok işletme iş süreçlerini değiştirerek uzaktan çalışmak zorunda kalmıştır. Muhasebe mesleği de bu yeni duruma uyum sağlamak zorunda kalmıştır.  Bu çalışmanın amacı, Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (Yalova SMMMO) üyesi muhasebe meslek mensuplarının ve stajyer mali müşavirlerin Covid-19 salgınından nasıl etkilendiğini araştırmaktır. Bu kapsamda, bu muhasebe meslek mensuplarına bir anket uygulanmıştır. Covid-19 öncesi ve Covid-19 sürecinde karşılaşmış oldukları değişkenler arasında herhangi bir farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  Yapılan analizlere göre, muhasebe meslek mensuplarının Covid-19 öncesine göre çalışma saatinde ve iş yükü seviyesinde bir farklılık tespit edilmemiştir. Ancak gelirlerinde, alacakların tahsilinde, iş yükünde, iletişim ve iş stresi seviyesinde, uzaktan çalışma sıklığında Covid-19 öncesine göre anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %89,8’i bu süreçte herhangi muhasebe paket programını satın almadıklarını ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

During the Covid-19 pandemic, people's top concerns have been their health and safety. The Covid-19 pandemic has affected most of the economic, political, and social fields. Companies have had to adapt to this new situation. Many companies have had to work remotely by changing their business processes. The accounting profession also has to adjust to this unique situation. This study aims to investigate how the members of the Yalova Chamber of Certified Public Accountants and CPA trainees are affected by the Covid-19 pandemic. In this context, a questionnaire was applied to these accounting professionals.  This study aims to determine the difference between the professional variables that professional accountants encountered before and during the Covid-19 period. The research results showed that the Covid-19 pandemic significantly affected the activity of accounting professionals in Yalova. According to the analysis, this study found no significant difference in professional accountants' working hours and workload compared to the pre-Covid-19 period. However, there is a significant difference in their income, collection of receivables rate, workload, communication, and work stress level, remote working-level compared to the pre-Covid-19 period. In addition, 89,8 % of the participants stated that they did not purchase any accounting software program during the Covid-19 pandemic.

Keywords