Finansal Yönetim Davranışı Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 194-202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada İngilizce dilinde geliştirilmiş olan finansal yönetim davranışı ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirliliğinin yapılması amaçlanmıştır. Bireylerin finansal yönetim davranışlarını ölçen ulusal literatürde geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış bir ölçme aracı bulunmaması sebebiyle bu araştırmanın literatüre katkı anlamında büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Türkçe diline çevrilen nihai ölçek Türkiye’de yaşayan ve herhangi bir gelire sahip olan 18 yaş üstü 258 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi neticesinde orijinalinde 15 soru ve 4 boyuttan oluşan ölçek 13 soru ve 4 boyut olarak Türkçe’ye uyarlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi neticesinde ölçeğin uyum iyiliği değerleri; x2/sd=2.34, GFI=0.92, AGFI=0.88, CFI=0.92, RMSEA=0.072, SRMR=0.067 ve TLI=0.90 şeklinde bulunmuştur. Bu değerler kabul edilebilir ve mükemmel uyum ölçütleri aralığındadır. Ayrıca bağlam geçerliliği için yapılan korelasyon analizi neticesinde finansal okuryazarlık tutum ve davranış ölçeği ile uyarlaması yapılan finansal yönetim davranışı ölçeği arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=0,476 p<0,001). Tüm bunlara ek olarak ölçeğin güvenilirliğinin tespiti için ölçek iç tutarlılık katsayısına bakılmış ve ölçeğin kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğu ortaya konulmuştur (α=0,72). Tüm bu bulgular ışığında İngilizce dilinde geliştirilmiş olan “Finansal Yönetim Davranışı Ölçeğinin” Türk kültüründe de geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilecektir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to test the Turkish validity and reliability of the financial management behavior scale developed in English. It is thought that this research is of great importance in terms of contributing to the literature, since there is no measurement tool with proven validity and reliability in the national literature measuring financial management behaviors of individuals. The final scale translated into Turkish was carried out on 258 people over the age of 18 who live in Turkey and have any income. As a result of the confirmatory factor analysis, the scale, which originally consisted of 15 questions and 4 dimensions, was adapted into Turkish as 13 questions and 4 dimensions. As a result of confirmatory factor analysis, the scale's goodness of fit values are as follows: x2/sd=2.34, GFI=0.92, AGFI=0.88, CFI=0.92, RMSEA=0.072, SRMR=0.067 and TLI=0.90. These values are within the range of acceptable and perfect fit criteria. In addition, as a result of the correlation analysis for context validity, it was determined that there was a positive and significant relationship between the financial literacy attitude and behavior scale and the adapted financial management behavior scale (r=0.476 p<0.001). In addition to all these, the internal consistency coefficient of the scale was checked to determine the reliability of the scale and it was revealed that the scale was quite reliable (α=0.72). In the light of all these findings, it can be said that the “Financial Management Behavior Scale” developed in English is a valid and reliable measurement tool in Turkish culture.

Keywords