Kronik Hastalık Öz Yönetim Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 375-381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Kronik Hastalık Öz Yönetim Ölçeğinin Türkçe uyarlamasını yaparak, geçerlilik ve güvenilirliğini incelemektir. Metodolojik tipte tasarlanan bu araştırmanın örneklemi çevrimiçi yöntem ile ulaşılan 244 kronik hastadan oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında demografik veri formu ve Ngai ve arkadaşları tarafından geliştirilen Kronik Hastalık Öz Yönetim Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliği faktör analizi ve kapsam geçerliği ile güvenirliği ise madde-toplam puan korelasyonu, iç tutarlılık ve test tekrar test yöntemleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kapsam geçerliliği değerlendirme puanları ile uzman görüşleri arasında istatistiksel olarak fark olmadığı tespit edilmiştir. Faktör analizi sonucunda açıklanan toplam varyans %65,30 olarak bulunurken dört faktörlü orijinal yapı korunduğu görülmüştür. Ölçme aracı kendini damgalama, tedavi uyumu, damgalamayla baş etme ve sağlık bakım etkinliği alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarında Cronbach Alpha katsayıları 0,789 – 0,876 arasındadır. Test – tekrar test korelasyon katsayısı r=0,87 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular Kronik Hastalık Öz Yönetim Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerli ve güvenilir olduğuna karar verilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the validity and reliability of the Chronic Disease Self-Management Scale by adapting it to Turkish. The sample of this study, which was designed in methodological type, consists of 244 chronic patients who were reached by online method. Demographic data form and Chronic Disease Self-Management Scale developed by Ngai et al. were used to collect data. The validity of the scale was analyzed by factor analysis, content validity and reliability, item-total score correlation, internal consistency and test-retest methods. As a result of the analyzes made, it was determined that there was no statistical difference between the content validity evaluation scores and the expert opinions. As a result of factor analysis, the total variance explained was found to be 65.30%, while the original structure with four factors was preserved. The measurement tool consists of self-stigma, treatment compliance, coping with stigma, and health care effectiveness sub-dimensions. The Cronbach Alpha coefficients in the sub-dimensions of the scale range from 0.789 to 0.876. The test-retest correlation coefficient was determined as r=0.87. Findings: It has been decided that the Turkish version of the Chronic Disease Self-Management Scale is valid and reliable.

Keywords