Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Covid-19 Ek Ödemesi Hakkında Sağlık Personeli Görüşlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 231-242
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; Covid-19 pandemisi döneminde Sağlık Bakanlığı  tarafından sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme teşvikinin sağlık personeli tarafından nasıl algılandığını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki bu araştırmada metod olarak niceliksel yöntem kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla  araştırmacılar tarafından hazırlanmış sorulardan oluşan anket formu uygulanmıştır. Uygulanan anket, demografik sorular haricinde toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş ve medeni  durumları ile Covid-19 ek ödemesi hakkındaki  düşünceleri  arasında ki-kare  analizi yapılmıştır. Covid-19 çalışması kapsamında Sağlık Bakanlığı izni ve diğer etik onaylar alınmıştır.

Çalışma sonucunda, Covid-19 ek ödemesinin bireysel performansı arttırması ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p <0,05 X2 = 11,423). Covid-19 ile mücadelede çalışma performansına göre beklentilerin altında ödeme yapılma durumu ile yaş arasında anlamlı  bir  ilişki  tespit edilmiştir  (p  <0,05 X2 = 19,588). Medeni durum ile  Covid-19 mücadelesindeki çalışma performansına göre beklentilerin altında ek ödeme yapılma durumu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p <0,05 X2 = 10,222). Kadın çalışanların Covid-19 ek ödemelerine erkeklere göre daha temkinli yaklaştıkları görülmüştür. Yaş azaldıkça ek ödeme beklentisinin arttığı görülmüştür. Bekâr çalışanların Covid-19 ek ödemelerinden beklentilerinin evli çalışanlardan fazla olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

This research was conducted to measure how healthcare professionals perceive the additional payment incentives provided by the Ministry of Health to healthcare workers during the COVID-19 pandemic. In this cross-sectional study, quantitative method was used. In order to collect data, online questionnaire form prepared by the researchers was applied to the hospital staff. The questionnaire consists of 20 questions in total, excluding demographic questions. A chi-square analysis was conducted between the gender, age and marital status of those included in the study and their thoughts about Covid-19 additional payment. Ministry of Health permission and other ethical approvals were obtained within the scope of the Covid- 19 study.
As a result of the study, a significant relationship was found between Covid-19 additional payment to increase individual performance and gender (p <0.05 X2 = 11.423). According to the performance of the work in the fight against Covid-19, a significant relationship was found between the payment status below expectations and age (p <0.05 X2 = 19.588). A significant correlation was found between marital status and additional payment below expectations based on the performance of work in the fight against Covid-19 (p <0.05 X2 = 10.222). It has been observed that female employees are more cautious about Covid-19 additional payments than men. It was seen that the expectation of additional payment increased as the age decreased. In terms of marital status; It has been observed that the expectations of single employees from Covid-19 additional payments are higher than that of married employees.

Keywords