Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Covid-19 Ek Ödemesi Hakkında Sağlık Personeli Görüşlerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2021-3
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-24 23:14:49.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 231-242
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; Covid-19 pandemisi döneminde Sağlık Bakanlığı  tarafından sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme teşvikinin sağlık personeli tarafından nasıl algılandığını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki bu araştırmada metod olarak niceliksel yöntem kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla  araştırmacılar tarafından hazırlanmış sorulardan oluşan anket formu uygulanmıştır. Uygulanan anket, demografik sorular haricinde toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş ve medeni  durumları ile Covid-19 ek ödemesi hakkındaki  düşünceleri  arasında ki-kare  analizi yapılmıştır. Covid-19 çalışması kapsamında Sağlık Bakanlığı izni ve diğer etik onaylar alınmıştır.

Çalışma sonucunda, Covid-19 ek ödemesinin bireysel performansı arttırması ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p <0,05 X2 = 11,423). Covid-19 ile mücadelede çalışma performansına göre beklentilerin altında ödeme yapılma durumu ile yaş arasında anlamlı  bir  ilişki  tespit edilmiştir  (p  <0,05 X2 = 19,588). Medeni durum ile  Covid-19 mücadelesindeki çalışma performansına göre beklentilerin altında ek ödeme yapılma durumu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p <0,05 X2 = 10,222). Kadın çalışanların Covid-19 ek ödemelerine erkeklere göre daha temkinli yaklaştıkları görülmüştür. Yaş azaldıkça ek ödeme beklentisinin arttığı görülmüştür. Bekâr çalışanların Covid-19 ek ödemelerinden beklentilerinin evli çalışanlardan fazla olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

This research was conducted to measure how healthcare professionals perceive the additional payment incentives provided by the Ministry of Health to healthcare workers during the COVID-19 pandemic. In this cross-sectional study, quantitative method was used. In order to collect data, online questionnaire form prepared by the researchers was applied to the hospital staff. The questionnaire consists of 20 questions in total, excluding demographic questions. A chi-square analysis was conducted between the gender, age and marital status of those included in the study and their thoughts about Covid-19 additional payment. Ministry of Health permission and other ethical approvals were obtained within the scope of the Covid- 19 study.
As a result of the study, a significant relationship was found between Covid-19 additional payment to increase individual performance and gender (p <0.05 X2 = 11.423). According to the performance of the work in the fight against Covid-19, a significant relationship was found between the payment status below expectations and age (p <0.05 X2 = 19.588). A significant correlation was found between marital status and additional payment below expectations based on the performance of work in the fight against Covid-19 (p <0.05 X2 = 10.222). It has been observed that female employees are more cautious about Covid-19 additional payments than men. It was seen that the expectation of additional payment increased as the age decreased. In terms of marital status; It has been observed that the expectations of single employees from Covid-19 additional payments are higher than that of married employees.

Keywords


 • Adams, J.G. & Walls, R.M. (2020). Supporting the health care workforce during the Covid-19 global epidemic. JAMA, 323 (15):1439-1440.

 • Ali, S., Noreen, S., Farooq, I., Bugshan, A. & Vohra, F. (2020). Risk assessment of healthcare workers at the frontline against COVID-19. Pak J Med Sci, 36 (COVID19-S4) : S99-S103.

 • Bauchner, H. & Easley, T.J. (2020). On behalf of the entire editorial and publishing staff of JAMA And The JAMA Network. health care heroes of the COVID-19 Pandemic. JAMA, 323 (20):2021.

 • Chersich, M.F., Gray, G., Fairlie, L., Eichbaum, Q., Mayhew, S., Allwood, B., et al. (2020). COVID-19 in Africa: Care and protection for frontline healthcare workers. Global Health, 16 (1):46.

 • Choi, E., Hui, B., & Wan, E. (2020). Depression and anxiety in Hong Kong during COVID-19. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 17(10), 3740. https://doi.org/10.3390/ijerph17103740

 • Çakır, Ö. & Sakaoğlu, H. (2014). Sağlık çalışanlarının performansa dayalı ek ödeme sisteminde ücret adaleti algısı: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi, 5 (1): 1- 21.

 • Di Tella, M., Romeo, A., Benfante, A., & Castelli, L. (2020). Mental health of healthcare workers during the COVID‐19 pandemic in Italy. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 26(6), 1583-1587.

 • Erkan, A. (2011). Performansa dayalı ödeme: Sağlık Bakanlığı uygulaması. Maliye Dergisi, 160 (Ocak – Haziran): 423-438.

 • Farooq, I. & Ali, S. (2020). COVID-19 Outbreak and its monetary implications for dental practices, Hospitals And Healthcare Workers. Postgrad Med J, 96 (1142): 791-792.

 • Fettah, K & Şahin, B. (2009). Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan personelin performansa dayalı döner sermaye ek ödeme uygulamasına ilişkin değerlendirmeleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12(2): 177-201.

 • Gazi, A., Tengilimoğlu, M., Top, M., Tarcan, M. & Tekingündüz, S. (2011). Sağlık Bakanlığı hastanelerinde performansa dayalı ek ücret ödeme sisteminin değerlendirilmesi: hastaların görüşleri. Verimlilik Dergisi, (2): 97-124.

 • Greenberg, N., Docherty, M., Gnanapragasam, S., & Wessely, S. (2020). Managing mental health challenges faced by healthcare workers during covid-19 pandemic. BMJ (Clinical research ed.), 368, m1211. https://doi.org/10.1136/bmj.m1211

 • IDA, (2021). Scale of Dental Collapse Highlighted in Survey, The Irish Dental Association. Erişim Tarihi: 23/08/2021, https://irishdentalassociation.newsweaver.com/newsletter/13ctcsav7cz1cys22xtzj2?a=1&p=56657247&t=22322

 • Kablay, Y. (2014). Performansa dayalı döner sermaye primi uygulaması ve sağlık çalışanlarına etkisi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 16 (4): 85- 110.

 • Kaptanoglu, A. (2013). Performance based supplementary payment systems in İstanbul public hospitals. Journal of Higher Education and Science, 3(2); 128-132.

 • Kıraç, R., Söyler, S., Yılmaz, G. & Uyar, S. (2021). Effect of the anxiety to catch coronavirus (COVID-19) on bedtime procrastination. Cukurova Medical Journal, 46(2), 495-507.

 • Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N. et al. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Netw Open, 3 (3):e203976.

 • Livingston, E., Desai, A. & Berkwits, M. (2020). Sourcing personal protective equipment during the COVID-19 pandemic. JAMA. 323(19):1912–1914. doi:10.1001/jama.2020.5317

 • Park S. H. (2020). Personal protective equipment for healthcare workers during the COVID-19 Pandemic. Infection & Chemotherapy, 52(2),165–182. https://doi.org/10.3947/ic.2020.52.2.165

 • Rajbhandari, P. & Maharjan, K. (2020). Willingness of emergency and medicine department doctors to work during surge of COVID-19 patients, Patan Hospital Nepal. Journal of Patan Academy of Health Sciences, 7(1), 25-30.

 • Rasmussen, S.A., Smulian, J.C., Lednicky, J.A., Wen, T.S. & Jamieson, D.J. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID- 19) and pregnancy: What obstetricians need to know. Am J Obstet Gynecol, 222(5):415-426.

 • Saatçı E. (2020). COVID-19 Pandemisi ve sağlık çalışanları. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Turkish Journal of Family Practice, 24 (4): 172-174.

 • Shanafelt, T., Ripp, J. & Trockel, M. (2020). Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID-19 pandemic. JAMA, 323 (21):2133– 2134.

 • T.C. Resmi Gazete, (2020). “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik”, 24 Mart 2020, Sayı: 31078 (Mükerrer).

 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2007). Sağlıkta Performans Yönetimi Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi. (Hazırlayanlar: Sabahattin AYDIN, Mehmet DEMİR) Sağlık Bakanlığı Yayını, Gözden Geçirilmiş 2. Basım, Sağlıkta Dönüşüm Serisi2, Ankara. Erişim Tarihi: 21.04.2021, https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/176

 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2020). “COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında yazı, Erişim Tarihi:23/08/2021, https://khgmekodemedb.saglik.gov.tr/Eklenti/37085/0/covid19-pandem isi-nedeniyle-ek- odeme-usul-ve-esaslaripdf.pdf?_tag1=5B606BDBE7C1C9B547350A7B2FF734 0A5826118D

 • Taser, M. & Cakir, H. (2019). The effect of departmental productivity on performance-based additional pament in university hospitals: a model proposal. Research Journal of Business and Management (RJBM), 6 (4): 243-270.

 • Tomlin, J., Dalgleish-Warburton, B., & Lamph, G. (2020). Psychosocial support for healthcare workers during the COVID- 19 pandemic. Frontiers in psychology, 11, 1960. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01960

 • TTD, Türk Toraks Derneği (2021). Sağlık Çalışanlarında Covıd-19 Enfeksiyonu, Aralık 2020 -Ocak 2021 Döneminde Artış Göstermiştir (Basın Bildirisi). Erişim Tarihi: 22.04.2021, Erişim adresi: https://www.toraks.org.tr/site/news/10240

 • Uysal, B., Demirkıran, M. & Yorulmaz, M. (2020). Assessing of factors effecting COVID-19 mortality rate on a global basis. Turkish Studies, 15 (4):1185-1192.

 • Vizheh, M., Qorbani, M., Arzaghi, S.M. et al. (2020). The mental health of healthcare workers in the COVID-19 pandemic: A systematic review. J Diabetes Metab Disord 19, 1967–1978. https://doi.org/10.1007/s40200-02000643-9

 • WHO, World Health Organization (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Situation Report-51, 11/03/2020; Erişim Tarihi: 14/01/2021, Erişim adresi: https://www.who.int/ emergencies/diseases/novel-coronavirus

 • WHO, World Health Organization (2021). Coronavirus Disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update And Weekly Operational Update, Erişim Tarihi: 14/01/2021, Erişim adresi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports.

 • Yorulmaz M. & Uysal B., (2019). Sağlıkta kalite yönetimi ve akreditasyon, Bölüm adı: (Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri), Gazi Kitabevi, Editör: Umut Beylik, Keziban Avcı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 418, ISBN:978-605-344957- 7, Türkçe (Bilimsel Kitap).

 • Yüksel, İ. & Sayın K. (2018). Kamu hastanelerinde performansa dayalı ek ödeme model önerisi ve örnek bir uygulama. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 10 (2): 1-17.

 • Zhao, Y., Liang, W., Luo, Y., Chen, Y., Liang, P., Zhong, R., ... & He, J. (2020). Personal protective equipment protecting healthcare workers in the Chinese epicentre of COVID-19. Clinical Microbiology and Infection, 26(12), 1716

                                                                                                    
 • Article Statistics