Sağlık Profesyonellerinin Yapay Zeka Kaygı Durumlarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-1
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-08 23:17:33.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 47-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, çok hızlı gelişmekte olan yapay zeka uygulamalarını kullanacak olan sağlık profesyonellerinin konuya ilişkin kaygı durumlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Türkiye’de Konya ilindeki bir üniversitesi ve bir özel hastane olmak üzere farklı hastanede görev yapan 330 sağlık profesyonelleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Wang & Wang (2019) tarafından geliştirilen ve Terzi (2020) tarafından geçerliliği ve güvenilirliği yapılmış olan 21 maddelik yapay zeka kaygı ölçeği (YZKÖ) kullanılmıştır. Veriler, belirlenen hastanelerde rastgele örnekleme yöntemiyle ve online anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Veriler normal dağılımı karşıladığından dolayı ikili grupların karşılaştırılmasında t testi ve ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise Anova testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, sağlık profesyonellerinin yapay zeka kaygı ortalaması ile sosyo-demografik değişkenlerden olan öğrenim durumu ve kurumdaki görevi arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ancak diğer sosyo-demografik değişkenler olan yaş, cinsiyet, medeni durum, kurum çalışma yılı ve kurumda yapay zeka kullanım durumu ile anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca sağlık profesyonellerinin yapay zeka kaygı durumlarının da orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In the study, it is aimed to examine the anxiety levels of health professionals who will use rapidly developing artificial intelligence applications. The research was carried out with 330 health professionals working in different hospitals, including a university in Konya and a private hospital in Turkey. In the study, the 21-item artificial intelligence anxiety scale (NIQS), developed by Wang & Wang (2019) and validated and reliable by Terzi (2020), was used. Data were collected by random sampling method and online questionnaire in selected hospitals. SPSS package program was used in the analysis of the data. Since the data met the normal distribution, the t test was used to compare the paired groups and the Anova test was used to compare more than two groups. As a result of the research, a significant difference was found between the artificial intelligence anxiety average of health professionals and the socio-demographic variables of education and job in the institution. However, no significant difference was found with other socio-demographic variables such as age, gender, marital status, year of employment in the institution, and artificial intelligence use in the institution. In addition, it was concluded that the artificial intelligence anxiety levels of health professionals are at a moderate level.

Keywords