Türkiye'de CO2 İçin Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: Ampirik Bir Analiz

Author:

Year-Number: 2022-2
Number of pages: 161-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Kuznets tarafından ortaya konulan ve ekonomik gelişmenin farklı aşamalarında gelir eşitsizliğinin çizdiği grafiği anlatan Kuznets eğrisine olan benzerliğinden dolayı Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE-EKC) adı verilen ve çevresel kirlenme ile ekonomik büyüme arasında ters-U şeklinde bir ilişki bulunduğunu ortaya koyan hipotez test edilmiştir. Yapılan çalışma kapsamında Karbondioksit emisyon hacmini (CO2) etkileyen değişkenler kullanılarak bir ekonometrik model ortaya konulmuştur. Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için VAR modeli çerçevesinde; Johansen koentegrasyon testi, etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırması kullanılmıştır. Yapılan analizlerde değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri ve CO2 bağımlı değişkenine etki eden bağımsız değişkenleri ortaya koyan modelin geçerli olduğu görülmüştür. Yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye örneğinde çevresel kirlenme ile ekonomik büyüme arasında ters-U şeklinde bir ilişki olabileceği, fakat bu ilişkinin Türkiye’nin ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinin tam olarak oluşumunu tamamlamamış olması dolayısıyla zaman içerisinde daha belirgin şekilde ortaya çıkacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the hypothesis, which is called Environmental Kuznets Curve (EKC) and which reveals that there is an inverse-U relation between environmental pollution and economic growth, was tested due to its similarity to Kuznets curve, which was presented by Kuznets and describes the graph of income inequality at different stages of economic development. Within the scope of the study, an econometric model was put forward by using the variables affecting the carbon dioxide emission volume (CO2). Within the framework of the VAR model to analyze the relationship between the variables; Johansen cointegration test, impulse-response analysis and variance decomposition was used. In the analyzes made, it has been seen that the variables act together in the long term and the model that reveals the independent variables that affect the CO2 dependent variable is valid. As a result of the evaluation, it is thought that there may be an inverted-U-shaped relationship between environmental pollution and economic growth in the case of Turkey, but this relationship will emerge more clearly in time, since Turkey's economic growth and development process has not been fully formed.

Keywords