Gemilerin Havuzlama Operasyonlarındaki Risklerinin FMEA Yöntemi İle Analizi

Author :  

Year-Number: 2022-3
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-23 22:25:50.0
Language : Türkçe
Konu : Deniz ve Gemi Mühendisliği
Number of pages: 293-303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Havuz operasyonları sırasında hem çalışılan ortam hem de insan kaynaklı riskler öngörülmeyen ve maruz kalmak istenilmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Havuz operasyonları öncesinde, sürecinde ve sonrasında gerekli risk değerlendirmeleri yapılsa bile çalışma ortamının ağır olması, iş stresi ve personel dikkatsizlikleri gibi faktörler bazı durumlarda bu risklerin derecelerini arttırmaktadır. Bu çalışmada havuz operasyonları sırasında gerçekleşmesi potansiyel olan riskler tespit edilmiş, risklerin derecelendirilmesi için havuz operasyonlarının çeşitli pozisyonlarında görev alan personel ile bir çalışma yürütülmüştür. Potansiyel risklerin değerlendirilmesi için Hata Türleri ve Etkileri Analizi (Failure Modes and Effects Analysis- FMEA) yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, uzman kişilerin görüşleri ışığında potansiyel risklerin risk öncelik sayıları (RÖS) tespit edilmiş, hangi risklerin havuz operasyonları sürecinde daha kritik öneme sahip olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Risklerin olası etkilerinin azaltılması ve yok edilmesi için kontrol önlemleri de belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

During dock operations, both the working environment and human-induced risks can cause unforeseen and undesirable consequences. Even if the necessary risk assessments are made before, during, and after the dock operations, factors such as the heavy working environment, job stress and staff carelessness increase the degree of these risks in some cases. In this study, potential risks that may occur during dock operations were identified, and a study was conducted with the personnel working in various positions of the dock operations to rank the risks. The Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) method was used to the evaluation of potential risks. As a result of the study, the risk priority numbers (RÖS) of potential risks were determined in the light of the opinions of experts, and it was tried to determine which risks were more critical in the dock operations process. Control measures have also been determined to reduce and eliminate the possible effects of risks.

Keywords


 • Acar, M. N., & Acar, H. H. (2022). Belediye katı atık yönetimi uygulamalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi. Journal of Medical Sciences, 3(1) 34-48. https://doi.org/10.46629/JMS.2022.63

 • Ateş, İ. (2016). Metal sektöründe hata türü ve etkileri analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi.

 • Aydın, F. (2016). Risk değerlendirme yöntemi FMEA’nın bir tekstil fabrikasına uygulanması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi.

 • Bacıoğlu, H. (2022). Gemi kompresör sisteminin FMEA yöntemi ile risk analizi ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi.

 • Baykasoğlu, A., Dereli, T., Yılankıran, N., & Yılankıran, A. (2003). Hata türü ve etkileri analizi (HTEA) ve Gaziantep’te orta ölçekli bir firmada uygulanması. II. Makina Tasarım ve Imalat Teknolojileri Kongresi, Konya, Türkiye, 157-163.

 • Çakıcı Bayraktaroğlu, Z. (2018). 3T risk değerlendirmesi, Fine Kinney, hata türü ve etkileri analizi (FMEA) risk analiz yöntemlerinin bir üst yapı şantiyesinde değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi.

 • Dirik, C. (2015). Statik elektrik kaynaklı toz patlamalarının FMEA risk analizi yöntemi ile incelenmesi ve deneysel analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gediz Üniversitesi.

 • Durmuş, H., Yurtsever, Ö., & Yalçın, B. (2021). Bir çay fabrikasında Fine-Kinney ve FMEA yöntemleri ile risk değerlendirmesi. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 33(2), 287-298. https://doi.org/10.7240/jeps.814798

 • Elitaş, C., Erkan, M., & Eleren, A. (2009). Maliyet muhasebesi dersi eğitim sürecinin iyileştirilmesinde hata türü ve etkileri analizi yönteminin kullanılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (41), 63-71.

 • Ersoy, M., Eleren, A., & Şimşek, Ş. (2009). Hata türü ve etkileri analizi ile iş sağlığı ve güvenliği tabanlı süreçlerin iyileştirilmesi ve mermer ocak işletmelerinde bir uygulama. Bilimsel Madencilik Dergisi, 48(3), 19-32.

 • Erten, B. (2016). İlaç lojistik sektöründe 5x5 matris, Fine-Kinney ve FMEA yöntemleri ile risk değerlendirmelerinin karşılaştırılması; bir firma örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi.

 • Göksu, S. (2021). Emniyetli gemi operasyonları için hata türleri ve etkileri analizi (FMEA)'ne dayalı risk değerlendirme modeli geliştirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi.

 • İrtem, Ş. S. (2015). Gemi işletmeciliğinde Deniz Çalışma Sözleşmesi (MLC,2006) uygulaması ve gemilerde risk değerlendirmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi.

 • Kahraman, Ö. (2009). Bir otomobil fabrikasında iş sağlığı ve güvenliği alanında HTEA (FMEA) yöntemi ile risk analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi.

 • Keçeci, Ş. (2019). Hata türü etkileri analizi yöntemi ile bir asansörün yapıya tesis edilmesinde risk analizi çalışması. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 8(2), 78-91.

 • Menteş, A., & Yiğit, M. (2020). Geri dönüşüm tesisleri ve risk değerlendirmesi. GİDB Dergisi, (18), 15-30.

 • Önder, S., Önder, M., & Çiçek, F. (2022). Hata türü ve etkileri analizi yöntemi ile bir mermer fabrikasında risk değerlendirmesi. MT Bilimsel, (22), 13-24.

 • Sabır, E. C., & Bebekli, M. (2015). Hata türleri ve etkileri analizinin, HTEA, tekstil boya-terbiye işletmelerinde kullanımı. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2), 157-162. https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.242759.

 • Şensöğüt, C., & Sargın, S. S. (2021). Olası hata türleri ve etkileri analizi (HTEA) yöntemi ile bir yeraltı kömür işletmesinin risk analizinin yapılması. Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, 2(32), 1-8. https://doi.org/10.47118/somatbd.1011996.

 • Tari, İ. (2014). Dünyada gemi bakım-onarım sektörü ve gemi bakım-onarımının ekonomik maliyetinin modellenmesi.

 • Ulu, M., & Şahin, H. (2020). Hata türü ve etkileri analizi tekniği ile bir mühendislik fakültesinde risk değerlendirmesi. Electronic Letters on Science and Engineering, 16(2), 63-76.

 • Yağlı, H. (2021). Gemi havuzlama ve havuzlama sırasında oluşan kazaların analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi.

 • Yıldız, B. (2021). Liman işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği üzerine risk analizi: İstanbul TCDD Haydarpaşa Limanı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

                                                                                                    
 • Article Statistics