Gemilerin Havuzlama Operasyonlarındaki Risklerinin FMEA Yöntemi İle Analizi

Author:

Year-Number: 2022-3
Number of pages: 293-303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Havuz operasyonları sırasında hem çalışılan ortam hem de insan kaynaklı riskler öngörülmeyen ve maruz kalmak istenilmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Havuz operasyonları öncesinde, sürecinde ve sonrasında gerekli risk değerlendirmeleri yapılsa bile çalışma ortamının ağır olması, iş stresi ve personel dikkatsizlikleri gibi faktörler bazı durumlarda bu risklerin derecelerini arttırmaktadır. Bu çalışmada havuz operasyonları sırasında gerçekleşmesi potansiyel olan riskler tespit edilmiş, risklerin derecelendirilmesi için havuz operasyonlarının çeşitli pozisyonlarında görev alan personel ile bir çalışma yürütülmüştür. Potansiyel risklerin değerlendirilmesi için Hata Türleri ve Etkileri Analizi (Failure Modes and Effects Analysis- FMEA) yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, uzman kişilerin görüşleri ışığında potansiyel risklerin risk öncelik sayıları (RÖS) tespit edilmiş, hangi risklerin havuz operasyonları sürecinde daha kritik öneme sahip olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Risklerin olası etkilerinin azaltılması ve yok edilmesi için kontrol önlemleri de belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

During dock operations, both the working environment and human-induced risks can cause unforeseen and undesirable consequences. Even if the necessary risk assessments are made before, during, and after the dock operations, factors such as the heavy working environment, job stress and staff carelessness increase the degree of these risks in some cases. In this study, potential risks that may occur during dock operations were identified, and a study was conducted with the personnel working in various positions of the dock operations to rank the risks. The Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) method was used to the evaluation of potential risks. As a result of the study, the risk priority numbers (RÖS) of potential risks were determined in the light of the opinions of experts, and it was tried to determine which risks were more critical in the dock operations process. Control measures have also been determined to reduce and eliminate the possible effects of risks.

Keywords